UOS Удружење oсигуравача Србије

Зелена карта

Потврда која служи као доказ о закљученом уговору о осигурању од аутоодговорности признатом у земљи у коју возило улази, с циљем олакшавања кретања возила преко границе. Зелена карта (међународна карта осигурања) је међународна исправа (потврда) осигурања од аутоодговорности. Сам образац представља доказ о закљученом осигурању од аутоодговорности тј. доказ да возило поседује валидно осигуравајуће покриће у току његове употребе у иностранству. Прибавља се код иницијалног осигуравача и траје колико и полиса обавезног осигурања. Систем зелене карте настао је 20-тих година прошлог века у скандинавским државама, које су омогућавале прелаз возила преко границе уз признавање полисе осигурања аутоодговорности која је закључена у држави порекла возила. Државе су гарантовале за накнаду штете која се у другој држави причини употребом возила регистрованог у некој од тих земаља. У одређеном стадијуму развитка система, уведен је образац/карта осигурања зелене боје, одакле и потиче општеприхваћен назив Зелена карта. Систем функционише тако што осигуравачи који се баве осигурањем од аутоодговорности оснивају централну организацију, Национални биро осигурања – Биро зелене карте, признат од стране владе државе у којој је његово седиште. У нашој земљи, Национални биро је правно-формално један од законом поверених послова при Удружењу осигуравача Србије и као такав има јасно дефинисан обим права и обавеза.