UOS Удружење oсигуравача Србије

РЕЧНИК ОСИГУРАЊА

Ж

Животно осигурање

Дугорочно осигурање које представља један од видова осигурања лица којим се пружа социјална сигурност појединцима и њиховим породицама и који се јавља у више облика и подоблика. Може бити осигурање живота за случај смрти (ризико-осигурање живота), када се осигуравач обавезује да ће на основу уплаћених премија осигурања осигуранику или лицу које осигураник одреди исплатити осигурану своту за случај смрти, или осигурање на доживљење, када осигурана свота постаје платива тек за случај доживљења уговореног броја година. Преовлађујући су ипак облици мешовитог животног осигурања које, осим обухватања случајева раније смрти и доживљења уговореног рока, садрже и штедну компоненту, где део премије представља извор дугорочних средстава осигуравача за финансијско улагање и оплођавање средстава. Целокупна светска премија осигурања у износу од око три петине односи се управо на премије животног осигурања.