UOS Udruženje osiguravača Srbije

Kultura osiguranja

Posedovanje svesti kod sadašnjih i potencijalnih osiguranika o ulozi, potrebi i značaju osiguranja. Obično je nivo kulture osiguranja srazmerno povezan sa stepenom razvijenosti jedne zemlje. Kultura osiguranja u jednom delu zavisi i od aktivnosti osiguravača koji na različite načine pokušavaju da podignu svest ljudi o značaju osiguranja i time pridobiju nove osiguranike.