UOS Udruženje osiguravača Srbije

Reosiguranje

Postupak kojim osiguravač prenosi deo rizika (ponekad i ceo rizik) na reosiguravača. Najčešće se primenjuje kada osiguravač nije u stanju da zbog ograničenih novčanih sposobnosti samostalno preuzme neki težak rizik. U reosiguranju, osiguravač (cedent) plaća deo premije osiguranja reosiguravaču (cesionaru) kao premiju reosiguranja, pri čemu se cesionar obavezuje da će cedentu u slučaju nastanka osiguranog događaja nadoknaditi deo obaveze prema osiguraniku.