UOS Udruženje osiguravača Srbije

Sporazum o zaštiti posetilaca

Agreement on Protection of Visitors”, ili Sporazum o zaštiti posetilaca, direktna je posledica namere Saveta biroa zelene karte da se omogući primena mehanizama tzv. “4th Motor Insurance Directive (4th MID)” i na građane iz zemalja koje nisu članice Evropske Unije.


U osnovnom delu Sporazuma, predviđena je mogućnost da se oštećeno lice, po povratku u svoju zemlju nakon nezgode koju je doživelo u posećenoj zemlji, obrati svom Birou zelene karte, koji potom Birou zelene karte zemlje nastanka nezgode prosleđuje upit sa zahtevom da se: 

  • Izvrši identifikacija osiguravajućeg društva štetnika (osiguravač kome se ispostavlja zahtev za obeštećenjem) na bazi registarske oznake;
  • Izvrši identifikacija vozača ili vlasnika vozila štetnika, ukoliko u periodu od 6 nedelja nije bilo moguće utvrditi osiguravača i ako to nije protivno odredbama zakona zemlje nastanka nezgode;
  • Pribave dokumenta koja su neophodna ili pomažu u ostvarivanju prava na naknadu (npr. Policijski zapisnik);
  • Ukoliko je u pitanju neosigurano vozilo, dostave detalji o garantnom fondu zemlje nastanka nezgode uz, kad god je to moguće, objašnjenja i korisne informacije;  

Osnovni sporazum je potpisan sa Biroima zelene karte Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Švajcarske, kao jednim od najčešćih destinacija naših građana, a u planu je da se na bilateralnoj osnovi pokrije čitav region, ili bar njegov deo gde postoje jezičke barijere, u zavisnosti od interesovanja respektivnih Biroa. 


Oštećena lica bi, uz podnošenje zahteva za postupanje po Sporazumu, trebalo da na raspolaganje stave svu dokumentaciju koju u tom trenutku poseduju, a koja je vezana za nezgodu i koja bi mogla biti od pomoći za brzu i lakšu identifikaciju osiguravača štetnika. Ukoliko ne poseduju dokumentaciju, moguće je mehanizam Sporazuma aktivirati samo po osnovu informacije o registarskoj oznaci štetnika. Rok za dostavu informacije od strane Biroa zelene karte zemlje nastanka nezgode je 6 nedelja.

Nakon identifikovanja osiguravača oštećeni se upućuje na istog, a osiguravač će dalje u skladu sa svojim procedurama i zakonima zemlje nastanka nezgode utvrđivati činjenice neophodne za obradu zahteva i isplatu naknade u skladu sa utvrđenim stanjem.

Udruženje osiguravača Srbije ne može podneti zahtev u ime oštećenog, ali će ovim putem olakšati postupak koji prethodi podnošenju zahteva, što je i svrha Sporazuma.