Гарантни фонд

Да ли имам право на наплату штете преко Гарантног фонда ако возило које је направило штету на мом возилу није било регистровано?

Уколико је возач возила које није осигурано одговоран за саобраћајну незгоду, имате право да се обратите Гарантном фонду при Удружењу осигуравача Србије са захтевом за накнаду штете. Потребно је да уз Ваш захтев за накнаду штете доставите и доказну документацију, и то, у случају оштећења возила: записник о увиђају са скицом и изјавама учесника, записник о оштећењу возила са фотографијама, копију саобраћајне дозволе и личне карте.

Како могу да контактирам Гарантни фонд за ближе информације и на који начин подносим захтев за накнаду штете?

Обрасци захтева за накнаду штете доступни су на сајту Удружења осигуравача Србије www.уос.рс у делу Одштетни захтеви, а све податке о потребној документацији за конкретан случај можете добити контактирањем Гарантног фонда електронским путем (мејлом на адресу: гарантнифонд@уос.рс), телефонским путем (контакт телефон: 011/ 2927 940) или лично у просторијама Удружења осигуравача Србије у Београду у улици Трешњиног цвета 1г.

Возач у алкохолисаном стању ми је са нерегистрованим возилом оштетио ограду. Да ли имам право на накнаду штете и како и од кога могу да остварим то право?

Ова штета проузрокована је употребом моторног возила, што значи да би у регуларној ситуацији обавезу да надокнади ту штету имао осигуравач код кога власник возила има закључену полису осигурања од аутоодговорности (обавезно осигурање). Како је у овом случају возило нерегистровано, односно нема полису обавезног осигурања од аутоодговорности, такву штету можете наплатити од лица (штетника) које је исту проузроковало или од Гарантног фонда при Удружењу осигуравача Србије. Да би се штета надокнадила, потребно је да обезбедите доказ о обиму оштећења, односно да проценитељ (грађевински) из осигурања или грађевински вештак сачине записник о оштећењу. Тај доказ, заједно са записником полиције о извршеном увиђају и попуњеним захтевом за накнаду штете, предаћете Гарантном фонду на даљу обраду. Друга могућност је да постигнете договор са оним ко Вам је штету причинио, јер је у сваком случају он крајњи платилац штете.

Затекао сам своје возило оштећено на прописном месту за паркирање. Саобраћајна полиција је извршила увиђај. Оштећено возило има полису обавезног осигурања од аутоодговорности. Како да надокнадим насталу штету?

Уколико је штету на осигураном возилу изазвало непознато возило и ако на осигураном возилу постоји само обавезно осигурање а не и каско осигурање, оштећено лице не може да наплати насталу штету, осим у случају да се пронађе непознати извршилац. Гарантни фонд при Удружењу осигуравача Србије не исплаћује материјалну штету на возилу коју је проузроковало НН возило.

Колики је рок застаревања за накнаду штете од неосигураног возила?

Законом о облигационим односима дефинисано је да потраживање накнаде штете застарева за 3 (три) године од дана сазнања за штету и штетника. У случају када је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева кад истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења.

Да ли Гарантни фонд исплаћује накнаду штете уколико се ради о удесу када је оштећено лице било пешак, а возилу које га је ударило је истекла полиса осигурања?

Уколико се утврди да је за штету одговорно неосигурано возило, пешак као оштећено лице има право да потражује накнаду штете од Гарантног фонда при Удружењу осигуравача Србије.

Од када Гарантни фонд исплаћује накнаде штете, односно за који период настанка саобраћајне незгоде постоји обавеза Гарантног фонда да исплати накнаду штете?

Гарантни фонд при Удружењу осигуравача Србије је основан 1996. године у складу са Законом о осигурању имовине и лица, с тим да је почетак његовог рада одложен до 1997. године. Из средстава Гарантног фонда исплаћују се накнаде за штете које су настале од дана почетка рада Гарантног фонда, дакле од 6. јула 1997. године.

Да ли путник у возилу којим је управљало лице под дејством алкохола има право на накнаду штете коју је претрпео у саобраћајној незгоди?

Путник у возилу има право на накнаду штете од осигуравача било ког возила које је учествовало у незгоди, као и од имаоца возила. Путник има право да потражује накнаду штете од осигуравача возила у коме је претрпео штету, као и од осигуравача другог возила учесника, уколико је у незгоди учествовало више возила. Уколико је за незгоду одговоран возач возила у коме је путник повређен, а возач је управљао возилом под дејством алкохола, путник може да се обрати и његовом осигуравачу са захтевом за накнаду штете уз који прилаже записник о увиђају и медицинску документацију, а по потреби и осталу документацију коју осигуравајуће друштво захтева. Приликом утврђивања права путника на накнаду и висину штете цени се допринос путника у штети, односно накнада се умањује сразмерно том доприносу, с обзиром на то да је у том случају путник пристао на вожњу са лицем које је управљало возилом под дејством алкохола, а осигуравач у таквом случају има право регреса од свога осигураника у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају, односно друштво за осигурање које накнади штету оштећеном лицу, ступа у права оштећеног лица према лицу које је одговорно за штету, за износ исплаћене накнаде, камату од исплате накнаде и трошкове поступка.

По ком принципу се утврђује висина суме за исплату код проглашења тоталне штете на аутомобилу? Да ли постоји правилник који то уређује или свако осигуравајуће друштво исту израчунава на основу интерне процене?

Процену тоталне штете на возилу врши проценитељ/вештак машинске или саобраћајне струке, према правилима струке и то тако што се утврђује вредност возила у моменту удеса и вредност остатка сходно чему се на бази разлике утврђује висина тоталне штете. Потом се врши упоређивање са трошковима поправке, па уколико су трошкови поправке већи од висине тоталне штете, исплаћује се накнада на бази обрачуна тоталне штете. На овакав начин поступа се и током процеса обраде штета Гарантног фонда при Удружењу осигуравача Србије.

Чија је обавеза обавештавања Гарантног фонда о насталом штетном догађају (саобраћајној незгоди) и ко подноси захтев за накнаду штете?

Оштећено лице подноси захтев за накнаду штете Гарантном фонду при Удружењу осигуравача Србије.

Да ли штете изазване неосигураним тракторима, мотокултиваторима, мотоциклима и сл. потпадају под обавезу Гарантног фонда?

Да, од децембра 2009. године, након што је ступио на снагу и почео да се примењује нов Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

Да, од децембра 2009. године, након што је ступио на снагу и почео да се примењује нов Закон о безбедности саобраћаја на путевима.

Таква могућност није предвиђена законом. Једина могућност за наплату штете у том случају је да власник оштећеног возила има полису каско осигурања за возило.

Да ли могу да остварим накнаду штете на мом моторном возилу које је у току ноћи запаљено и када је штета тотална. О наведеном постоји извештај полиције и ватрогасне службе. Моје возило поседује обавезну полису аутоосигурања али не и КАСКО полису.

Уколико не постоје сазнања о томе како се возило запалило и шта је проузроковало штету, по основу сопствене полисе осигурања од аутоодговорности не може се наплатити штета у овом случају. Ако притом власник оштећеног возила не поседује ни каско полису, онда практично не постоји могућност да се штета надокнади из средстава осигурања.

Да ли штетници који су исплатили штету оштећеним лицима имају право да се регресирају из средстава Гарантног фонда?

Не. Право на накнаду из средстава Гарантног фонда имају путници и трећа оштећена лица у смислу одредаба закона. Штетник не улази у круг лица која имају право накнаде односно регреса из средстава Гарантног фонда.

Каква је процедура за наплату штете уколико је осигуравајуће друштво "ЕКОС" у стечају?

По окончању стечајног поступка обавезу за накнаду штете трећим оштећеним лицима по одговорности возила осигураног код „АДО ЕКОС“ у стечају, преузима Гарантни фонд при Удружењу осигуравача Србије. Уколико је потраживање пријављено и признато у стечају оштећено лице не мора да чека окончање стечаја, већ може одмах да поднесе захтев Гарантном фонду с тим да уз захтев приложи решење којим му је признато потраживање. Уколико потраживање није признато у стечају, а с обзиром на то да стечај није окончан, обавеза Гарантног фонда још увек није доспела. Сваки појединачни случај се током обраде у Гарантном фонду цени и утврђује да ли се ради о потраживању по основу полисе осигурања од аутоодговорности и да ли је подносилац захтева треће оштећено лице, јер Гарантни фонд не надокнађује штету по основу других врста осигурања.

Уколико је власник оштећеног возила лизинг кућа, да ли корисник таквог возила које је оштећено у саобраћајној незгоди за коју је одговорно неосигурано возило може да оствари право на накнаду штете из средстава Гарантног фонда?

Када је власник оштећеног возила лизинг кућа, а корисник физичко или правно лице, кориснику лизинга се може исплатити накнада штете само уз сагласност лизинг куће која се подноси Гарантном фонду у писаној форми, уз осталу потребну доказну документацију.