Речник Осигурања

A

Актуар

Стручно лице које поседује вештине из области економије, математике и статистике и које примењује теорију вероватноће, статистику и финансијску математику на питања осигуравања, улагања средстава осигурања, финансијског управљања, демографије и друго. Актуар врши оцену финансијских последица непредвиђених догађаја, процену ризика, утврђивање адекватности резерви и оцену солвентности. Један од основних задатака му је дизајнирање и коришћење математичких модела којима се одређују премијске стопе и потребне резерве како би осигуравајуће друштво могло у потпуности да испуни све обавезе према осигураницима.

Б

Банкоосигурање

Представља повезивање банака и осигурања уз давање обједињене понуде услуга осигурања и банкарских услуга. Динамичан развој осигурања живота као инструмента инвестирања у многим  развијеним земљама је узроковао смањење улагања у банке, што је резултирало новим видом продаје осигурања живота преко банака. Нудећи најшири могући избор финансијских услуга на једном месту банке и осигуравачи се надају ефикаснијем коришћењу потенцијала својих клијената и тиме повећању властитих профита. Главни аргументи за концепт банкоосигурања су смањење трошкова и боља искоришћеност постојећих канала продаје.

Берза осигурања

Организовано тржиште осигурања на којем се сусрећу понуда и тражња за осигурањем, односно осигуравачи, посредници у осигурању и остали субјекти заинтересовани за услуге осигурања, нуде се осигурања и склапају послови по устаљеном поступку.

Бонус

Попуст на премију уколико осигураник уопште није имао штету у претходном периоду осигурања или је није имао у одређеном износу. Обрачунава се годишње, приликом плаћања премије, у одређеном проценту. Бонусом се премија прилагођава појединачном ризику јер је доказано да осигураници којима се овај попуст унапред одобри од стране осигуравача имају знатно мањи број штета од осталих осигураника.

Бордеро

Листа, односно попис који се користи у пословима реосигурања и може бити бордеро премија што је списак ризика који чине портфељ реосигураника и бордеро штета што је списак ризика на којима се десио осигурани случај, односно на којима је у протеклом периоду штета делимично или у потпуности исплаћена.

Бруто премија

Новчани износ који осигураник плаћа осигуравачу за преузимање ризика у осигурање. Представља укупну премију, по једном уговору, или за поједину врсту или групу осигурања, или за цело друштво за осигурање. То је укупна премија или цена осигурања, тј. износ који осигураник плаћа у целости приликом склапања осигурања уколико уплата премије није другачије уговорена. Утврђује се према ценовнику премија осигуравача, односно према тарифама друштва за осигурање и то у јединственом проценту или новчаном износу. У важећем Закону о осигурању користи се термин премија осигурања, која означава збир функционалне премије и режијског додатка, при чему се функционална премија састоји од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву, ако је урачунат у премију осигурања.

В

Вансудско поравнање

Нагодба којом се у осигуравајућој делатности између учесника у спору, без учествовања суда, уређују облигацијски односи и тиме усваја обострано прихватљиво решење. Постизањем вансудског поравнања осигураник се одриче свих садашњих или будућих захтева према осигуравачу.

Вероватноћа

Изглед да ће се десити неки догађај, изражен бројчаном мером. У осигурању се користи статистичка вероватноћа која заједно са статистиком представља темељ савременог осигурања.

Вештачење

Поступак којим се разјашњавају све спорне и нејасне чињенице при прихватању ризика у осигурање, а нарочито приликом процене штете на осигураном објекту и телесних повреда или смртног случаја код осигураног лица када је потребно одговарајуће стручно знање.

Винкулација

Код уговора о осигурању ради се о одредби којом се осигураниково право потраживања преноси на неко треће лице, чиме се то право ограничава. Код решавања штете настале по основу винкулиране полисе осигуравач је дужан да пре давања налога за исплату прибави сагласност онога на кога гласи винкулација. Нарочито се користи од стране банака које као даваоци кредита обезбеђују своја потраживања винкулираним полисама осигурања у случају да дође до уништења или оштећења предмета за који је кредит одобрен.

Висина премије

Износ који се утврђује поступком тарифирања и који је осигураник дужан да плати осигуравачу како би био обезбеђен. Полазећи од разврставања ризика у тарифне групе, примењују се одговарајуће премијске стопе у сврху исправног обрачунавања премије. Постоје основна и допунска премија. Могу је одређивати и други чиниоци, као што су нпр. одређени попусти (бонуси) или доплаци на премију.

Висина штете

Новчани износ који је штета достигла. Ако се ради о осигураној штети, њена висина начелно одговара висини одштете, иако се та два износа не морају поклапати.

Власник моторног возила

Лице наведено у саобраћајној дозволи, односно лице које има право својине на возилу. То лице има обавезу закључивања уговора о осигурању и одговара према начелу одговорности проистекле из употребе моторног возила чији је власник.

Возач моторног возила

Лице које управља моторним возилом и које је одговорно за штету уместо власника возила или заједно са њим.

Г

Гарантна резерва

Представља законом утврђени облик резерве коју морају поседовати сви осигуравачи и која служи обезбеђењу трајног извршавања текућих и будућих обавеза друштва за осигурање. Законом су такође одређени најнижи износи гарантне резерве по врстама осигурања.

Гарантни фонд

Фонд из којег се у складу са законом обезбеђује обештећење особама које претрпе штету насталу употребом неосигураног или непознатог моторног возила, ваздухоплова или другог превозног средства, као и возила осигураних код осигуравача који су у међувремену отишли у стечај. Средства гарантног фонда обезбеђују се из доприноса осигуравача и других извора у складу са законом, а фонд се налази при Удружењу осигуравача Србије.

Гранична полиса

Исправа о осигурању коју возач, односно власник моторног возила узима на граничном прелазу, уколико нема или не може да докаже да има закључено осигурање од аутоодговорности за штете причињене трећим лицима које држава у коју улази признаје.

Групно осигурање

Представља осигурање којим се једним јединственим уговором о осигурању покрива већи број људи који по природи припадају некој скупини (запослени предузећа, чланови удружења и друго). Групним осигурањем уговарач осигурања (обично управа осигуране групе) плаћа премију осигурања за све осигуранике, тачно одређене или тачно описане, док осигуравач своју обавезу извршава појединачно према сваком члану групе. Због мањих трошкова прибаве и других предности за осигуравача, код групног осигурања се одобравају ниже премијске стопе и други повољнији услови у односу на појединачно осигурање.

Д

Датум почетка осигурања

Означава дан и време када креће осигуравајућа заштита, односно од када осигуравач почиње да носи уговорени ризик. Он се често не поклапа са датумом закључења уговора о осигурању и, ако се другачије не утврди, уговор производи правно дејство тек по истеку двадесет четвртог сата дана означеног као почетак осигурања. То практично значи да обавеза осигуравача за штетни догађај за осигурање које почиње нпр. 1. децембра почиње тек после поноћи тј. практично од 2. децембра. Притом, у том случају осигурање траје до двадесет четвртог сата оног дана који је у полиси наведен као датум истека осигурања (до поноћи тог дана).

Делимична штета

Јавља се када је остварењем осигураног случаја проузроковано само оштећење, а не и уништење осигураног предмета или када је код осигурања више ствари уништена само једна ствар. Оне су далеко чешће од потпуних штета што значајно утиче на утврђивање висине техничке премије, на процену ризика и планирање будућих обавеза осигуравача. За разлику од потпуних, делимичне штете не прекидају односе осигурања што значи да уговор и даље остаје на снази. Могу се јавити у свим гранама осигурања осим у осигурању живота.

Делимично каско осигурање

Осигурање које покрива само неке од ризика и код којег премија осигурања зависи од одабраних ризика.

Делкредере осигурање

Врста кредитног осигурања које се закључује између осигуравача и повериоца као уговарача осигурања, којим се поверилац као осигураник обезбеђује од немогућности наплате потраживања од дужника због настанка одређених ризика. Дужник је овде често изузет из осигуравајућих односа, а по правилу не зна и не мора знати да је осигурање склопљено. Ризици који се јављају код ове врсте кредитног осигурања су комерцијални, који су везани за дужниково пословање и његову способност отплате дуга и некомерцијални, када до неплаћања долази услед ратних, политичких или катастрофалних ризика.

Деривати осигурања

Деривати су изведене хартије од вредности које се креирају на неку другу основну активу, као нпр. на робу, друге хартије од вредности, девизе, каматне стопе или тржишне индексе, при чему кретање цена основне активе врши директан утицај на висину цена деривата. Најзначајнији деривати су: форварди, фјучерси, опције, варанти, конвертибилне хартије од вредности и слично. Деривати осигурања су финансијски деривати у чијој је основи ризик осигурања, њима се врши трансфер ризика осигурања на тржиште капитала емисијом дериватних инструмената. Омогућавају осигуравачима и реосигуравачима заштиту од негативних ефеката остварења ризика осигурања, а инвеститорима пружају могућност диверсификације портфеља, али и спекулација на олујама, земљотресима и другим штетним догађајима који условљавају остварење ризика осигурања.

Добровољно осигурање

Представља осигурање које је закључено слободном вољом уговарача осигурања, односно осигураника из искључиво економских разлога како би се заштитила имовина, имовински интерес, одговорност, здравље или живот. Проистиче из развијености свести о потреби за осигурањем која се задовољава склапањем уговора о осигурању са друштвом за осигурање. Према важећим законским прописима код нас, осигурање имовине и осигурање лица су начелно добровољни с тим да постоје изузеци који су строго уређени законом када говоримо о обавезним осигурањима. Код неких грана осигурања може се јавити да буду и добровољна и обавезна – на пример здравствено осигурање може бити до одређеног износа обавезно, а преко тога добровољно.

Државне хартије од вредности

Финансијски инструменти које емитују државни органи, државне организације и агенције и локални органи власти. Државне хартије од вредности се разликују у погледу намене и рочности. Њихови купци могу бити банке, друге финансијске институције укључујући осигуравајућа друштва, али и приватни инвеститори. Република Србија издаје краткорочне и дугорочне државне хартије од вредности у нематеријализованом облику. Њих могу куповати сва домаћа правна и физичка лица, а страна правна и физичка лица државне хартије од вредности могу куповати под условима које пропише Влада. Државне обвезнице су дугорочне хартије од вредности које емитује држава или неки њен орган или агенција, с наменом, првенствено, финансирања буџетског дефицита, односно за покриће државних дугова. Сматрају се првокласним јер носе најмањи кредитни ризик, с обзиром на то да је гарант испуњења обавеза држава. Државни записи су краткорочне дисконтне хартије од вредности које емитује Министарство финансија Републике Србије ради премошћавања временске неусклађености између прилива и одлива државног буџета.

Двоструко осигурање

Постоји уколико збир свота осигурања на које је осигуран исти предмет од истих опасности за исто време и то независно код више осигуравача, премашује стварну вредност осигуране имовине у тренутку настанка штете. Сматра се неважећим, уколико је закључено ради преваре у осигурању. У том случају се ништавост уговора о осигурању односи на све, а не само на касније закључене уговоре којима је премашена вредност осигуране ствари. Осигуравачу тада припада накнада штете коју је претрпео због закључења оваквог уговора што се обично изражава у праву осигуравача да задржи део премије обрачунатог до тренутка сазнања о ништавости. Ако до двоструког осигурања дође ненамерно, услед забуне кад уговарач осигурања и осигураник невезано један од другога осигуравају исти интерес, тада сви уговори остају пуноважни, али не могу у потпуности производити своја дејства. Како би се предупредила могућност неоправдане имовинске користи, двоструко осигурање се ближе уређује законским прописима и условима осигурања.

E

Европски извештај о незгоди

Јединствени образац у Европи за исправе и утврђивање чињеница везаних за саобраћајне незгоде. Сврха му је да олакша размену података између осигуравача и других заинтересованих у случају саобраћајне незгоде после које полиција није направила записник. Садржи све потребне податке о возачима, осигуравачима, месту удеса, сведоцима, оштећењима и слично. Потписују га сви возачи који су учествовали у саобраћајној незгоди.

Ж

Животно осигурање

Дугорочно осигурање које представља један од видова осигурања лица којим се пружа социјална сигурност појединцима и њиховим породицама и који се јавља у више облика и подоблика. Може бити осигурање живота за случај смрти (ризико-осигурање живота), када се осигуравач обавезује да ће на основу уплаћених премија осигурања осигуранику или лицу које осигураник одреди исплатити осигурану своту за случај смрти, или осигурање на доживљење, када осигурана свота постаје платива тек за случај доживљења уговореног броја година. Преовлађујући су ипак облици мешовитог животног осигурања које, осим обухватања случајева раније смрти и доживљења уговореног рока, садрже и штедну компоненту, где део премије представља извор дугорочних средстава осигуравача за финансијско улагање и оплођавање средстава. Целокупна светска премија осигурања у износу од око три петине односи се управо на премије животног осигурања.

З

Здравствено осигурање

Осигураницима и њиховим породицама обезбеђује услове за лечење насталих болести, медицинске прегледе, примену мера ради спречавања настанка обољења, давања у случају настанка онеспособљености условљене болешћу и друго. Здравствено осигурање се спроводи као обавезно (законско здравствено осигурање) којим се пружају основне медицинске услуге најширем кругу становништва и добровољно (приватно здравствено осигурање) којим се нуди додатна здравствена заштита.

И

Имовина

Покретна и непокретна добра и/или права власништва правног или физичког лица, која се могу изразити у новчаном, материјалном и нематеријалном облику. Код предузећа то су средства која се користе у пословању и деле се у билансу стања на сталну и обртну имовину. Битна је карактеристика имовине постојање одређеног степена извесности да се њеном употребом може остварити будућа економска корист предузећа или појединца. У осигурању имовина представља јасан осигурљиви интерес, без обзира на власника.

Изјава о поравнању

Писана потврда којом осигураник изјављује да су пријемом наведеног новчаног износа намирена сва његова потраживања из штетног догађаја и њом се осигураник, уз постизање поравнања, одриче свих текућих и будућих захтева према осигуравачу из насталог осигураног случаја.

K

Каренца

Раздобље на почетку уговореног трајања осигурања за време ког осигуравач није у обавези или је само у делимичној обавези према осигуранику ако наступи осигурани случај.

Каско осигурање

Осигурање превозног средства, његовог трупа, уређаја, опреме и прибора од оштећења, уништења или нестанка. Код каско-осигурања моторних возила, за разлику од осигурања од аутоодговорности, покривају се штете на сопственом моторном возилу. У зависности од обима покривених ризика, постоји пуно и делимично каско осигурање моторних возила.

Катастрофални ризик

Ради се о појединачној опасности која прети већој маси људи или имовине, чиме угрожава и финансијску снагу осигуравача. Код такве опасности не постоји редовно изравнање ризика деловањем закона великих бројева, већ, насупрот томе, што их је више, расте и могућност повећања обавезе осигуравача. Ту најчешће спадају природне непогоде, нпр. поплаве, земљотреси, олује, лавине, клизање тла, одрон земљишта и сл. као и већи пожари или експлозије у великим индустријским објектима, рушење путничког авиона са путницима, ратни, атомски ризици итд. Ако прихвате катастрофалне ризике у осигурање, да би били у стању да покрију своје обавезе, осигуравачи најчешће спроводе реосигурање или саосигурање, стварају резерве за катастрофалне губитке, настоје да постигну разуђеност осигураних објеката, ограничавају своте осигурања и слично.

Корисник осигурања

Физичко или правно лице којем припада накнада из осигурања. Када је корисник осигурања истовремено и уговарач осигурања, тада говоримо о једном лицу – осигуранику. Међутим, код уговора о осигурању у своје име, а за туђ рачун, уговарач осигурања није уједно и корисник осигурања, а чак не мора унапред бити познат ни осигуравачу ни кориснику осигурања, довољно је да је уговором о осигурању дефинисано на који начин се корисник осигурања одређује. У осигурању живота, честе су ситуације када је корисник осигурања треће лице, нпр. рођак, члан породице, старатељ, добротворна установа или неко друго лице и у таквим случајевима се такође употребљава појам корисник осигурања.

Култура осигурања

Поседовање свести код садашњих и потенцијалних осигураника о улози, потреби и значају осигурања. Обично је ниво културе осигурања сразмерно повезан са степеном развијености једне земље. Култура осигурања у једном делу зависи и од активности осигуравача који на различите начине покушавају да подигну свест људи о значају осигурања и тиме придобију нове осигуранике.

Л

Лојд (Lloyd`s)

Тржиште осигурања у Лондону где се спроводе најсложенији и најскупљи послови осигурања и реосигурања и пружају све потребне пратеће услуге. Лојд није осигуравајуће друштво и не прихвата ризике у осигурање, већ то чине његови бројни чланови – појединци и предузећа, за свој рачун и придржавајући се изузетно строгих финансијских и других правила пословања. Лојдови чланови удружују се у Лојдова удружења као групе чланова које су опредељене за поједине ризике. Интересе удружења представљају овлашћена стручна лица – посредници, док интересе осигураника заступају искључиво Лојдови посредници, који морају имати посебну дозволу за рад на том тржишту. Традиција Лојда је веома дуга и почиње од краја седамнаестог века.

M

Малус

Доплатак на премију који плаћа осигураник уколико је пријављена најмање једна штета за коју је одговоран осигураник.

Математичка резерва

Врста техничких резерви која се образује и обрачунава за измирење будућих обавеза по основу дугорочних уговора о животном осигурању.

Материјална штета

Штета на стварима, која је проистекла из њиховог уништења или оштећења или која је настала због повреде имовинског права оштећеног лица. У одређеним случајевима, материјална штета може настати и као последица нематеријалне штете коју је одређено лице претрпело као што је нпр. губитак зараде због радне неспособности лица проузроковане телесном повредом.

Меродавна премија

Представља премију текуће године увећану за преносну премију претходне и умањену за преносну премију наредне године. Меродавна премија се приписује одређеној пословној години при чему се њој, приликом билансирања, прибраја и незарађена премија пренета из претходне године за ризике у текућој години, као што се и искључује незарађена премија у текућој години која се преноси за наредну годину.

Н

Накнада штете

Грађанско-правни однос који за једну страну подразумева обавезу да другој страни плати одређену своту због штете која је проузрокована сопственом противправном радњом или због постојања објективне кривице. Дефинише се и као накнада из осигурања као испуњења основног осигуравајућег задатка у премијском осигурању.

Неживотно осигурање

Свака врста осигурања које не спада у осигурање живота. Основна подела осигурања у савременом осигурању је управо разврставање на неживотно и животно осигурање. Неживотно осигурање може да буде осигурање имовине, осигурање од одговорности и осигурање од незгоде, са својим бројним подврстама.

Неосигурано моторно возило

Возило чији власник није склопио осигурање од аутоодговорности, а био је дужан да га склопи у складу са законским прописима. Жртве неосигураног моторног возила заштићене су институцијом гарантног фонда, при чему исплатом штете оштећеном лицу гарантни фонд стиче право регреса према власнику неосигураног возила, односно штетнику.

Нерешена штета

Сваки пријављени осигурани случај који осигуравач у уговореном року од дана пријема обавештења није решио исплатом одштете или уговореног износа.

Несрећни случај

Догађај, односно стицај околности који је изненадан, непредвидив и независан од воље осигураника. Може да изазове смрт, телесну повреду, онеспособљеност, оштећеност здравља, умањење радне способности.

O

Обавезно осигурање

Осигурање лица или имовине на основу закона, независно од воље учесника у осигуравајућем односу. Законска обавеза осигурања присутна је у свим државама. У Србији је прописано да се обавезно осигуравају власници односно корисници моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима, путници у јавном превозу од последица несрећног случаја, власници односно корисници ваздухоплова од одговорности за штету нанету трећим лицима, положена средства грађана код банака и других финансијских установа итд.

Обавезно осигурање од несрећног случаја

Овој обавези подлежу власници, односно корисници аутобуса којима се обавља јавни превоз, превоз запослених и туриста, власници односно корисници свих врста шинских возила, пловила и ваздухоплова намењених превозу путника, власници или корисници такси и возила за изнајмљивање.

Обавезно осигурање од одговорности

Овим осигурањем се обезбеђује да онај ко је претрпео штету, увек може бити правично обештећен. С обзиром на то да осигуравач преузима на себе обавезу, избегава се случај да изазивач штете, због сиромаштва или неког другог разлога, не може да надокнади штету. Закључивање ове врсте осигурања такође је наметнуто законом.

Обрачуната штета

Износ који се добије после извршеног поступка обрачуна штете и који представља обавезу осигуравача према осигуранику.

Осигуравач

Правно лице које се Уговором о осигурању обавезује на накнаду штете, односно исплату уговореног новчаног износа кориснику осигурања односно осигуранику и то када се оствари обухваћени ризик. Осигуравачи се разликују по величини, врсти и обиму ризика које покривају, а могу се бавити једном или са више грана осигурања. Имајући у виду њихов изузетан друштвени и привредни значај, деловање осигуравача подлеже посебном државном надзору, уз неопходност располагања дозволе за рад осигуравача.

Осигурани случај

Настанак околности које, на основу закона или уговора о осигурању, обавезују осигуравача да осигуранику исплати одштету или учини шта друго. Осигурани случај је неизвестан и независан од воље уговарача осигурања, то је догађај чије наступање представља остваривање ризика који је обухваћен осигурањем.

Осигураник

Физичко или правно лице које закључује Уговор о осигурању у своје име и за свој рачун, обезбеђујући се од нежељеног дејства покривених ризика.

Осигурање

Форма управљања ризиком која се користи за ограничење потенцијалних губитака. Осигурањем се врши пренос ризика од губитка са једног ентитета на други, у замену за премију или гарантовани, мерљиви губитак којим се спречава већи или могућ ненадокнадив губитак. Осигурање је удруживање ризика случајних губитака трансферисањем таквих ризика на осигураваче (осигуравајуће компаније), који су сагласни да обештете осигуранике за такве губитке, обезбеде друге новчане користи када се штете појаве, или да пружају услуге повезане са таквим ризицима.

Осигурање моторних возила

Обухвата све врсте моторних возила и прикључних копнених возила. Дели се на добровољно каско осигурање и обавезно осигурање од одговорности моторних возила.

Осигурање од аутоодговорности

Осигурање од одговорности власника или корисника моторних возила за штету нанету трећим лицима односно за оштећења или уништења ствари приликом употребе возила. У скоро свим државама је уведено као обавезно осигурање.

Осигурање у пољопривреди

Представља посебну врсту имовинског осигурања која се примењује на пољопривредне произвођаче у циљу спречавања губитка прихода од аграрне делатности. Осигурање у пољопривреди није ограничено на усеве и плодове, већ се односи и на стоку, домаће и дивље животиње, а може се примењивати и на стакленике, у шумарству и код узгоја аквакултура. Представља технички веома комплексну активност и подразумева схватање сложених биолошких процеса и узрочно-последичних односа у пољопривреди (који нису увек лако уочљиви) од стране осигуравача, уз неопходност утврђивања везе између губитка који се осигурава и узрока тог губитка.

Оштећено лице

Лице које је претрпело штету од стране трећег лица (штетника) и које подноси захтев за накнаду штете.

П

Полиса осигурања

Представља основну исправу у писаној форми којом се одређују права и обавезе учесника и која као таква прати посао осигурања. Може бити у облику уговора о осигурању или доказног средства о склопљеном осигурању када садржи све најважније податке из закљученог уговора. Може представљати исправу о дугу када се без ње не може наплатити накнада штете од осигуравача или легитимацијску хартију када се њом доказује право на потраживање из осигурања. Појављује се и као хартија од вредности, а користи се и као доказ извршене уговорене обавезе када у одређеном послу постоји обавеза осигуравања. Издаје се на обрасцу који самостално састављају осигуравачи осим када су законски постављени одређени услови за облик у ком се сачињава.

Посебни услови осигурања

Представљају уговорне одредбе којима се додатно уређује однос између осигуравача и осигураника и то у делу који није дефинисан уједначеним и уопштеним одредбама из општих услова осигурања. О њима се посебно преговара током закључења уговора о осигурању и они чине његов саставни део. Прилагођени су једном уговору или одређеном броју појединачних уговора, а њима се осигуравајуће покриће по правилу проширује, мада се може и сузити.

Потпуна штета

Уништење осигуране ствари или њен нестанак, односно губитак без изгледа да се до ствари поново дође. Као потпуни губитак понекад се сматра и изведени потпуни губитак, тј. ситуација у којој су трошкови поправке оштећене ствари виши од њене вредности.

Пожарно осигурање

Осигурање од пожара представља једну од најстаријих и најразноврснијих врста осигурања којом се пружа економска заштита за оштећење или уништење некретнина, посебних објеката и покретних ствари. Њиме је обезбеђено покриће од основних и допунских ризика који се могу уговорити с тим да се обим покрића разликује код појединих осигуравача и у различитим земљама. Основни ризици код осигурања од пожара су најчешће: пожар, удар грома, експлозија, олуја, град, удар сопственог возила у осигурану грађевину, пад летилице, манифестације, демонстрације, а понекад се може укључити и земљотрес. Као допунске ризике обично је могуће додатно уговорити ризике поплава, бујица, изливања воде, клизања тла, одрона земљишта, снежне лавине, исцурења и друго. Свота осигурања на коју се уговара пожарно осигурање по правилу одговара заменској вредности. Друге врсте осигурања могу у себи садржати и осигуравајуће покриће од пожарног ризика.

Предмет осигурања

Одређено материјално добро, односно материјални интерес, одговорност, човеково здравље или живот који су изложени могућности остварења ризика. Представља један од основних елемената уговора о осигурању.

Премија осигурања

Новчани износ који уговарач осигурања треба да плати за осигурање.  Састоји се од функционалне премије и режијског додатка, при чему се функционална премија састоји од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву, ако је урачунат у премију осигурања. Техничка премија осигуравачу служи за подмирење обавеза из уговора о осигурању (за исплату одштета, уговорених сума осигурања), као и за измирење обавеза према реосигуравачу за све реосигуране ризике. Допринос за превентиву служи за финансирање активности намењених за превенцију односно спречавање ризика. Режијски додатак је део премије који је намењен за обављање послова осигурања односно за трошкове спровођења осигурања.

Премијска тарифа

Њом се одређује висина премије полазећи од јединствених мерила за све осигуранике у истој врсти осигурања и обухвата премијске стопе или премије у новчаном износу, поступак утврђивања премијске стопе или износа премије, мерила за обрачунавање попуста или доплатка на премију, најниже стопе премије до којих се може ићи применом бонуса, највише стопе у случају неповољног техничког резултата и друго. Утврђује се применом актуарске математике и не зависи од слободне воље осигуравача на тржишту већ од различитих актуарских метода, осигуравачевих посебности и врсте осигурања.

Процена ризика

Испитивање тј. утврђивање величине опасности као узрока штете коју са собом носи предмет осигурања или осигурано лице на основу чега осигуравач доноси одлуку о преузимању ризика у осигурање. Обично га обавља стручно лице које утврђује степен вероватноће настанка штете и економске последице остварења ризика.

Процена штете

Један од најважнијих послова који треба да помогне утврђивању висине одштете у случају настанка осигураног случаја. Осигуравач је дужан да започне процену штете одмах, а најкасније у року од три дана од дана пријема обавештења о насталом осигураном случају (осим код бројних штета, где је потребно више времена). Штету заједно процењују осигураник и осигуравач или њихови овлашћени представници.

Р

Реосигуравач

Предузеће тј. компанија која преузима део обавезе по одређеном ризику који носи осигуравач, за шта добија премију реосигурања.

Реосигурање

Поступак којим осигуравач преноси део ризика (понекад и цео ризик) на реосигуравача. Најчешће се примењује када осигуравач није у стању да због ограничених новчаних способности самостално преузме неки тежак ризик. У реосигурању, осигуравач (цедент) плаћа део премије осигурања реосигуравачу (цесионару) као премију реосигурања, при чему се цесионар обавезује да ће цеденту у случају настанка осигураног догађаја надокнадити део обавезе према осигуранику.

Ризик

Представља шансу да нешто што ће се десити може имати утицај на остварење постављених циљева, а може се мерити у односу на последице и вероватноћу настанка. Ризик представља догађај који се може, али не мора остварити, чије последице могу бити негативна и позитивна одступања од постављеног циља, односно жељеног или очекиваног исхода. У осигурању ризик се обично повезује са вероватноћом настанка штете, односно неизвесношћу да ли ће се штета десити или не, чиме се фокус ризика у осигурању ставља на потенцијалне негативне исходе.

С

Самопридржај

Обим осигурања који примарни осигуравач задржава у свом портфељу приликом закључивања уговора о реосигурању. Самопридржај је највећи износ појединачних ризика или читавог портфеља ризика који осигуравач може да покрије сопственим средствима без угрожавања своје солвентности.

Саосигурање

Облик дистрибуције ризика путем заједничког учешћа већег броја осигуравача у покрићу одређеног ризика, односно одређене полисе осигурања. Сваки осигуравач који учествује у пословима саосигурања дели ризик, премију и накнаду штете по једном уговору о осигурању. Водећи осигуравач закључује са осигураником уговор о осигурању и њему други саосигуравачи поверавају наплату премије и решавање штета, при чему се међусобна расподела ризика између саосигуравача уређује посебним уговором. Код саосигурања своте до којих јемче поједини саосигуравачи никада не прелазе укупну уговорену вредност осигуране ствари или имовинске користи што је важна разлика између саосигурања и двоструког осигурања где се, такође, на страни осигуравача јавља више учесника.

Савет бироа

Међународно тело које чине представници државних савета Бироа зелене карте. Прати и управља развојем система зелене карте.

Скаденца

Период важења уговора о осигурању, односно период за који важи осигуравајуће покриће.

Сума осигурања

Представља новчани износ као горњи износ осигуравачеве обавезе који се исплаћује осигуранику уколико наступи осигурани догађај. Уноси се у полису осигурања или се уговором о осигурању, односно законом предвиђа начин њеног утврђивања када наступи осигурани догађај. У одређеним случајевима може бити прекорачена услед трошкова насталих поводом отклањања или умањења штете предузетих по налогу осигуравача.

У

Уговор о осигурању

Код нас се односи осигурања заснивају уговором као правним послом, без обзира на то да ли је реч о добровољном или обавезном осигурању. Уговор о осигурању ствара обавезе за обе уговорне стране – осигураник се обавезује да плаћа премију осигурања, а осигуравач да сноси последице остварења ризика.

Ф

Франшиза

Део штете који, на основу закљученог уговора, осигураник сноси сам. Представља учешће осигураника у штети и тај део се појављује као одређени новчани износ или проценат штете. Може бити добровољна када осигуравач допушта уговарачу осигурања да сам одабере висину франшизе, у границама које одређује пракса осигурања, или обавезна франшиза када осигуравач на почетку одмах намеће франшизу у одређеном износу како би уопште прихватио ризик у осигурање.

Функционална премија

Део премије намењен спровођењу основне функције осигурања. Састоји се од техничке премије, а може садржати и допринос за превентиву.