Бонус малус

Начин обрачунавања бонуса и малуса у осигурању од аутоодговорности дефинисани су Одлуком о основним критеријумима бонус-малус система подацима за примену тог система и највишем бонусу(„СЛ. гласникРС“ , бр.24/2010, 60/2011 и 84/2020).Бонус малус систем је утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за одређено возило, применом одговарајућег премијског система у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету по основу обавезног осигурања од аутоодговорности, за коју је одговоран. Овај систем омогућава да нижу премију плаћају осигураници који нису проузроковали штете, а да они који то ураде, плаћају вишу премију осигурања. Уколико у току једне године нисте нанели штету трећим лицима, за сваку годину стичете право бонуса од 5% у првој, преко 15% у другој, до максималних 25% за три године у којима нисте својим моторним возилом причинили штету.Возачи који буду проузроковали штете три године за редом, или три и више штета у једној години за сваку пријављену биће померени за три премијска степена више,што значи да премија осигурања може да се увећа до максималних 150% у односу на основну премију.

Премијски степени Коефицијенти премијских степена
1
0.75
2
0.85
3
0.95
4 (почетни)
1
5
1.15
6
1.3
7
1.5
8
1.7
9
1.9
10
2.1
11
2.3
12
2.5

При промени осигуравајуће куће, бонус и малус се не мењају, него се преносе. Кад купите ново возило, крећете од премијског степена 4 на ком немате ни бонус ни малус. Уколико продајете аутомобил, можете да задржите бонус и да користите за следеће возило које купите, уз поштовање одређене процедуре(доношење полисе са претходног аутомобила и достављање доказа о отуђењу претходног возила).