bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu(„SL. glasnikRS“ , br.24/2010, 60/2011 i 84/2020).Bonus malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, za koju je odgovoran. Ovaj sistem omogućava da nižu premiju plaćaju osiguranici koji nisu prouzrokovali štete, a da oni koji to urade, plaćaju višu premiju osiguranja. Ukoliko u toku jedne godine niste naneli štetu trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% u prvoj, preko 15% u drugoj, do maksimalnih 25% za tri godine u kojima niste svojim motornim vozilom pričinili štetu.Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više,što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni Koeficijenti premijskih stepena
1
0.75
2
0.85
3
0.95
4 (početni)
1
5
1.15
6
1.3
7
1.5
8
1.7
9
1.9
10
2.1
11
2.3
12
2.5

Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose. Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i da koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure(donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila).