Зелена карта

Зелена карта (међународна карта осигурања) је међународна исправа о осигурању моторног возила, доказ да возило поседује валидно осигуравајуће покриће у току његове употребе у иностранству. Прибавља се код осигуравача који је издао полису обавезног осигурања од аутоодговорности и траје колико и полиса обавезног осигурања.

Систем зелене карте настао је 20-тих година прошлог века у Скандинавским државама, које су омогућавале прелаз возила преко државне границе уз признавање полисе осигурања аутоодговорности која је закључена у држави порекла возила. Државе су гарантовале за накнаду штете која се у другој држави причини употребом возила регистрованог у некој од тих земаља. У одређеном стадијуму развитка система, уведен је образац/карта осигурања зелене боје, одакле и потиче општеприхваћен назив Зелена карта, а сам образац је представљао унифицирање форме полисе осигурања од АО. Тај систем, настао пре више од 80 година, био је модел за развој система Зелене карте у модерном и изузетно развијеном облику какав данас постоји.  

Сврха Система познатог као Систем Зелене карте је олакшавање протока моторних возила у међународном саобраћају омогућивањем осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима насталу њиховом употребом како би се испунили критеријуми који су на снази у посећеној земљи и, у случају незгода, гарантовање накнаде штете оштећенима у складу са националним законом и прописима те државе.

Систем функционише тако што осигуравачи који се баве осигурањем од аутоодговорности оснивају централну организацију, Национални биро осигурања – Биро зелене карте, признат од стране владе државе у којој је његово седиште. У нашој земљи, Биро зелене карте је правноформално део Удружења осигуравача Србије. Чланови Бироа су, у складу са Женевском препоруком, сва осигуравајућа друштва која обављају послове обавезног осигурања од аутоодговорности. Рад Бироа зелене карте координира Савет бироа, централна организација основана 1951. године, са седиштем у Лондону, које је касније измештено у Брисел.

Биро зелене карте гарантује влади своје државе да ће страна осигуравајућа друштва поштовати закон те државе и извршавати своје обавезе по основу незгоде коју њихови осигураници изазову на територији те државе, као и бироу посећене (стране државе) да ће домаћа друштва уредно извршавати своје обавезе према оштећеним лицима у страним земљама, по основу штете коју су проузроковали њихови осигураници на територијама тих земаља. Функција гаранта најважнија је функција Националног бироа дате земље и као таква је окосница Система зелене карте.

Поред низа функција које обавља у складу са правилима система (Интерне регулативе), законима земље у којој обавља послове из своје надлежности и међународним законима, Биро зелене карте се може појавити и као сервис за обраду захтева и исплату обештећења у случајевима када је штета: а) изазвана од стране возила са страним регистарским таблицама на возилу домаћих таблица, лицу или имовини на домаћој територији и б) када се деси незгода између возила страних регистарских таблица на домаћој територији (функција „Хандлинг“ – Обрађивачког бироа). Биро те послове може обављати сам, или овластити неког од својих чланова да то учини у његово име.

У јуну 2011. године, након вишегодишњих припрема и рада на успостављању одређених стандарда, потписан је Мултилатерални гарантни споразум којим је Србија постала члан тзв. Подсистема регистарске ознаке. Потписивањем овог споразума са, у том тренутку, тридесет и две земље (државе ЕУ, Швајцарска (и Лихтенштајн), Андора, Исланд и Норвешка), власницима моторних возила из Србије је омогућено да од 1. јануара 2012. године путују у поменуте земље без обавезе да поседују Зелену карту тј. званични органи на границама Европског економског престају да буду у обавези да траже доказ о осигурању од аутоодговорности у виду Зелене карте за возила са српским регистарским ознакама (налепницама). Тиме се возила из Србије у свему изједначавају са онима из ЕУ и поменутих земаља, што се може сматрати достизањем највиших стандарда када је коришћење моторних возила у Европи у питању.  

Зелена карта је неопходна за путовање у једну од осам чланица Система зелене карте: Украјина, Молдавија, Турска, Северна Македонија, Албанија, Тунис, Мароко и Азербејџан. С обзиром на то да су Русија, Белорусија и Иран тренутно под суспензијом, за посету тим државама моторним возилом неопходно је закључити гранично осигурање. 

Биро зелене карте Србије при Удружењу осигуравача Србије настоји да својим залагањем и искуством представља нашу земљу у међународним оквирима када је у питању специфична област осигурања од аутоодговорности. Нашим цењеним суграђанима, али и странцима у посети нашој земљи, на располагању смо за сва питања и стручну подршку и помоћ. Мишљења смо да, у ситуацијама када се штетни догађај деси, давање правовременог савета, преузимање на обраду штете или упућивање на одговарајућу адресу од стране нашег стручног и љубазног особља, могу у значајној мери ублажити последице инцидента и учврстити уверење учесника у незгоди да, без обзира на територију на којој се налази, није сам. Систем зелене карте и постоји да би заштитио оштећеног и његови принципи се ослањају на најбоље вредности савременог света.

Да би се оштећенима омогућило да брже и потпуније остваре своја права и да би у случају саобраћајне незгоде настале на територији Републике Србије проузроковане моторним возилом иностране регистрације могли да провере код ког друштва за осигурање могу пријавити штету, активиран је нови сервис на званичној интернет страници Удружења осигуравача Србије. У  делу „Сервиси“  могу се извршити провере за изабрани датум настанка незгоде и за изабрано страно друштво за осигурање код кога је осигурано возило које је проузроковало незгоду. Грађани могу добити информације да ли постоји именовани домаћи кореспондент, односно друштво за осигурање које је овлашћено да у име и за рачун одговорног страног друштва врши пријем, обраду и исплату штета.

У случајевима када не постоји именовани кореспондент, привременог застоја у раду сервиса, одлуке оштећеног лица да права оствари другим законским каналима, као и потребе за додатним информацијама и стручном помоћи, заинтересована лица се могу обратити Удружењу осигуравача Србије, Биро зелене карте