zelena karta

Zelena karta (međunarodna karta osiguranja) je međunarodna isprava o osiguranju motornog vozila, dokaz da vozilo poseduje validno osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu. Pribavlja se kod osiguravača koji je izdao polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i traje koliko i polisa obaveznog osiguranja.

Sistem zelene karte nastao je 20-tih godina prošlog veka u Skandinavskim državama, koje su omogućavale prelaz vozila preko državne granice uz priznavanje polise osiguranja autoodgovornosti koja je zaključena u državi porekla vozila. Države su garantovale za naknadu štete koja se u drugoj državi pričini upotrebom vozila registrovanog u nekoj od tih zemalja. U određenom stadijumu razvitka sistema, uveden je obrazac/karta osiguranja zelene boje, odakle i potiče opšteprihvaćen naziv Zelena karta, a sam obrazac je predstavljao unificiranje forme polise osiguranja od AO. Taj sistem, nastao pre više od 80 godina, bio je model za razvoj sistema Zelene karte u modernom i izuzetno razvijenom obliku kakav danas postoji.  

Svrha Sistema poznatog kao Sistem Zelene karte je olakšavanje protoka motornih vozila u međunarodnom saobraćaju omogućivanjem osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima nastalu njihovom upotrebom kako bi se ispunili kriterijumi koji su na snazi u posećenoj zemlji i, u slučaju nezgoda, garantovanje naknade štete oštećenima u skladu sa nacionalnim zakonom i propisima te države.

Sistem funkcioniše tako što osiguravači koji se bave osiguranjem od autoodgovornosti osnivaju centralnu organizaciju, Nacionalni biro osiguranja – Biro zelene karte, priznat od strane vlade države u kojoj je njegovo sedište. U našoj zemlji, Biro zelene karte je pravnoformalno deo Udruženja osiguravača Srbije. Članovi Biroa su, u skladu sa Ženevskom preporukom, sva osiguravajuća društva koja obavljaju poslove obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Rad Biroa zelene karte koordinira Savet biroa, centralna organizacija osnovana 1951. godine, sa sedištem u Londonu, koje je kasnije izmešteno u Brisel.

Biro zelene karte garantuje vladi svoje države da će strana osiguravajuća društva poštovati zakon te države i izvršavati svoje obaveze po osnovu nezgode koju njihovi osiguranici izazovu na teritoriji te države, kao i birou posećene (strane države) da će domaća društva uredno izvršavati svoje obaveze prema oštećenim licima u stranim zemljama, po osnovu štete koju su prouzrokovali njihovi osiguranici na teritorijama tih zemalja. Funkcija garanta najvažnija je funkcija Nacionalnog biroa date zemlje i kao takva je okosnica Sistema zelene karte.

Pored niza funkcija koje obavlja u skladu sa pravilima sistema (Interne regulative), zakonima zemlje u kojoj obavlja poslove iz svoje nadležnosti i međunarodnim zakonima, Biro zelene karte se može pojaviti i kao servis za obradu zahteva i isplatu obeštećenja u slučajevima kada je šteta: a) izazvana od strane vozila sa stranim registarskim tablicama na vozilu domaćih tablica, licu ili imovini na domaćoj teritoriji i b) kada se desi nezgoda između vozila stranih registarskih tablica na domaćoj teritoriji (funkcija „Handling“ – Obrađivačkog biroa). Biro te poslove može obavljati sam, ili ovlastiti nekog od svojih članova da to učini u njegovo ime.

U junu 2011. godine, nakon višegodišnjih priprema i rada na uspostavljanju određenih standarda, potpisan je Multilateralni garantni sporazum kojim je Srbija postala član tzv. Podsistema registarske oznake. Potpisivanjem ovog sporazuma sa, u tom trenutku, trideset i dve zemlje (države EU, Švajcarska (i Lihtenštajn), Andora, Island i Norveška), vlasnicima motornih vozila iz Srbije je omogućeno da od 1. januara 2012. godine putuju u pomenute zemlje bez obaveze da poseduju Zelenu kartu tj. zvanični organi na granicama Evropskog ekonomskog prestaju da budu u obavezi da traže dokaz o osiguranju od autoodgovornosti u vidu Zelene karte za vozila sa srpskim registarskim oznakama (nalepnicama). Time se vozila iz Srbije u svemu izjednačavaju sa onima iz EU i pomenutih zemalja, što se može smatrati dostizanjem najviših standarda kada je korišćenje motornih vozila u Evropi u pitanju.  

Zelena karta je neophodna za putovanje u jednu od jedanaest članica Sistema zelene karte: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Iran, Severna Makedonija, Albanija, Tunis, Maroko i Azerbejdžan.

Biro zelene karte Srbije pri Udruženju osiguravača Srbije nastoji da svojim zalaganjem i iskustvom predstavlja našu zemlju u međunarodnim okvirima kada je u pitanju specifična oblast osiguranja od autoodgovornosti. Našim cenjenim sugrađanima, ali i strancima u poseti našoj zemlji na raspolaganju smo za sva pitanja i stručnu podršku i pomoć. Mišljenja smo da, u situacijama kada se štetni događaj desi, davanje pravovremenog saveta, preuzimanje na obradu štete ili upućivanje na odgovarajuću adresu od strane našeg stručnog i ljubaznog osoblja, mogu u značajnoj meri ublažiti posledice incidenta i učvrstiti uverenje učesnika u nezgodi da, bez obzira na teritoriju na kojoj se nalazi, nije sam. Sistem zelene karte i postoji da bi zaštitio oštećenog i njegovi principi se oslanjaju na najbolje vrednosti savremenog sveta.

Da bi se oštećenima omogućilo da brže i potpunije ostvare svoja prava i da bi u slučaju saobraćajne nezgode nastale na teritoriji Republike Srbije prouzrokovane motornim vozilom inostrane registracije mogli da provere kod kog društva za osiguranje mogu prijaviti štetu, aktiviran je novi servis na zvaničnoj internet stranici Udruženja osiguravača Srbije. U  delu „Servisi“ mogu se izvršiti provere za izabrani datum nastanka nezgode i za izabrano strano društvo za osiguranje kod koga je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo nezgodu. Građani mogu dobiti informacije da li postoji imenovani domaći korespondent, odnosno društvo za osiguranje koje je ovlašćeno da u ime i za račun odgovornog stranog društva vrši prijem, obradu i isplatu šteta.

U slučajevima kada ne postoji imenovani korespondent, privremenog zastoja u radu servisa, odluke oštećenog lica da prava ostvari drugim zakonskim kanalima, kao i potrebe za dodatnim informacijama i stručnom pomoći, zainteresovana lica se mogu obratiti Udruženju osiguravača Srbije, Biro zelene karte.