Информациони центар

За који период се могу добити подаци о полисама и штетама у Информационом центру Удружења осигуравача Србије?

Информациони центар Удружења осигуравача Србије је почео са радом и прикупљањем података о полисама осигурања од аутоодговорности у априлу 2011. године. Подаци о полисама из ранијег периода се налазе искључиво у друштвима за осигурање

На кога се односи систем бонус малус – на возача или на аутомобил?

Бонус и малус прате власника возила осим када једно лице (правно или физичко) има више аутомобила. Тада је могуће да исто лице на једно возило остварује право на бонус, а да за друго буде у категорији малус.

Да ли се променом друштва за осигурање при обнови полисе може избећи малус?

Подаци о свим издатим полисама и оствареним штетама на територији Републике Србије се достављају у Информациони центар Удружења осигуравача Србије. Приликом обнове полисе, а према дефинисаним критеријумима и у складу са Одлуком НБС о основним критеријумима бонус-малус система, централизовано се обрачунава премијски степен за сваки појединачни случај. То практично значи да се променом друштва за осигурање не може избећи примена малуса у случају постојања штетног догађаја у претходном периоду.

Како поступити у случају када се добије ослобађајуће решење у прекршајном поступку по штетном догађају по којем је/није обрачунат малус?

У том случају потребно је прво поднети документацију о ослобађању од одговорности друштву за осигурање код којег је пријављена штета, односно код којег је лице било осигурано од аутоодговорности у тренутку настајања штетног догађаја.

Уколико та штета још увек није била примењена за обрачун малуса, неопходно је да то друштво за осигурање (код којег је био пријављен штетни догађај) податак о престанку одговорности осигураника за штетни догађај достави у Информациони центар Удружења осигуравача Србије.

У случају када је обрачунат малус по том штетном догађају, потребно је поднети захтев за повраћај премије по основу промене премијског степена у друштву за осигурање код којег је издата полиса аутоодговорности са обрачунатим малусом. И у том случају, неопходно је да друштво за осигурање достави у Информациони центар Удружења осигуравача Србије податке о промени премијског степена, како би приликом следеће обнове полисе премијски степен био исправно обрачунат.