Informacioni centar

Za koji period se mogu dobiti podaci o polisama i štetama u Informacionom centru Udruženja osiguravača Srbije?

Informacioni centar Udruženja osiguravača Srbije je počeo sa radom i prikupljanjem podataka o polisama osiguranja od autoodgovornosti u aprilu 2011. godine. Podaci o polisama iz ranijeg perioda se nalaze isključivo u društvima za osiguranje

Na koga se odnosi sistem bonus malus – na vozača ili na automobil?

Bonus i malus prate vlasnika vozila osim kada jedno lice (pravno ili fizičko) ima više automobila. Tada je moguće da isto lice na jedno vozilo ostvaruje pravo na bonus, a da za drugo bude u kategoriji malus.

Da li se promenom društva za osiguranje pri obnovi polise može izbeći malus?

Podaci o svim izdatim polisama i ostvarenim štetama na teritoriji Republike Srbije se dostavljaju u Informacioni centar Udruženja osiguravača Srbije. Prilikom obnove polise, a prema definisanim kriterijumima i u skladu sa Odlukom NBS o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, centralizovano se obračunava premijski stepen za svaki pojedinačni slučaj. To praktično znači da se promenom društva za osiguranje ne može izbeći primena malusa u slučaju postojanja štetnog događaja u prethodnom periodu.

Kako postupiti u slučaju kada se dobije oslobađajuće rešenje u prekršajnom postupku po štetnom događaju po kojem je/nije obračunat malus?

U tom slučaju potrebno je prvo podneti dokumentaciju o oslobađanju od odgovornosti društvu za osiguranje kod kojeg je prijavljena šteta, odnosno kod kojeg je lice bilo osigurano od autoodgovornosti u trenutku nastajanja štetnog događaja.

Ukoliko ta šteta još uvek nije bila primenjena za obračun malusa, neophodno je da to društvo za osiguranje (kod kojeg je bio prijavljen štetni događaj) podatak o prestanku odgovornosti osiguranika za štetni događaj dostavi u Informacioni centar Udruženja osiguravača Srbije.

U slučaju kada je obračunat malus po tom štetnom događaju, potrebno je podneti zahtev za povraćaj premije po osnovu promene premijskog stepena u društvu za osiguranje kod kojeg je izdata polisa autoodgovornosti sa obračunatim malusom. I u tom slučaju, neophodno je da društvo za osiguranje dostavi u Informacioni centar Udruženja osiguravača Srbije podatke o promeni premijskog stepena, kako bi prilikom sledeće obnove polise premijski stepen bio ispravno obračunat.