Информациони центар

Управљање Информационим центром је поверено јавно овлашћење Удружења осигуравача Србије. Информациони центар Удружења осигуравача Србије основан је ради ефикасног остваривања одштетних захтева у случају штета насталих употребом моторних возила и зарад примене бонус/малус система у Републици Србији у складу са Законом о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 78/2011).

Информациони центар Удружења осигуравача Србије (ИЦ УОС) представља модеран и централизован систем са јединственим базама података као што су базе свих регистрованих возила у области аутоодговорности у Републици Србији, база штета, база полицијских записника, база строге евиденције за одређивање и праћење зона бројева полиса аутоодговорности, евиденција зелене карте итд.

Сва друштва за осигурање која се баве аутоодговорношћу повезана су са ИЦ УОС преко својих информатичких система и достављају различите типове података који се обрађују и смештају у базе на систему према својој намени. Осигуравајућа друштва могу и да приступају и користе ове податке у зависности од њихове намене и пословних потреба друштава.

Формирањем јединствених централних база података, стекли су се услови за многа унапређења у области осигурања од аутоодговорности, пре свега централно издавање полиса, затим брз увид у податке који се односе на штетне догађаје, примена бонус/малус система, централно чување података, као и могућности за откривање превара у осигурању. Свим наведеним постиже се ефикасност у раду осигуравајућих друштава, бржа ликвидација одштетних захтева и повећање квалитета услуга грађанима, прецизно поштовање законске регулативе и развој нових, модерних сервиса на услузи грађанима, осигуравачима, али и институцијама Републике Србије у обављању њихових активности. Такође, успостављањем процедуре централног издавања односно генерисања бројева из ИЦ УОС, онемогућено је издавање лажних или фалсификованих полиса, а подаци се смештају у јединствене базе које садрже информације о свим регистрованим возилима у Републици Србији.

Примена бонус/малус система отпочела је од 1. септембра 2011. године, чиме је ИЦ УОС омогућио поступање у складу са законом у области обавезног осигурања од аутоодговорности и на тај начин приближио тржиште осигурања у Републици Србији развијеним европским тржиштима и принципима рада.

Бонус/малус систем представља утврђивање висине премије осигурања од аутоодговорности за возила додељивањем одговарајућег премијског степена у зависности од тога да ли је осигураник у претходном периоду имао пријављену штету за коју је одговоран. У случају да возач није проузроковао штету у претходној години, бива награђен доделом попуста на висину премије, док у противном бива санкционисан одређивањем малуса, односно увећањем цене полисе осигурања.

Грађанима је омогућен приступ базама података и претрагама путем wеб портала на интернет презентацији Удружења, што олакшава прибаву података неопходних за остварење права накнаде по основу претрпљених штета из саобраћајних незгода.

У складу са развојним плановима ИЦ УОС, у циљу даљег унапређења сервисних функција и према Закону о безбедности саобраћаја на путевима, осмишљен је пројекат који има за циљ да омогући грађанима да без одласка у полицијску станицу продуже регистрацију возила при овлашћеним субјектима.

Да би ова овлашћења била пренета из МУП-а на друштва за осигурање и овлашћене техничке прегледе, организован је развој свеобухватног е-говернмент решења у Републици Србији које би повезало органе државне управе, привредне субјекте и грађане. Учешћем у овом пројекту, стручне службе Удружења су створиле технички основ да са развојем нових функционалности ИЦ УОС друштва могу да преузму и обављање послова продужења регистрације и издавања регистрационих налепница. У склопу овог пројекта остварују се технички и правни предуслови да се почне са продајом полиса путем интернета.

Унапређењем сарадње између МУП-а и Удружења, биће остварена интеграција ИЦ УОС и Информационог система МУП-а и размена података, што ће омогућити израду система за елиминисање превара у осигурању информатичком анализом информација из саобраћајних незгода и насталих штета.

Такође, детаљним анализама размењених података, биће указано на високо ризичне групе учесника у саобраћају, што ће свакако имати значајан позитиван ефекат на повећање безбедности саобраћаја у Републици Србији.