Нови тарифник полиса аутоодговорности

Нова Минимална тарифа премија за осигурање власника моторних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима ступа на снагу 1. јула 2014.године. Основни разлози за повећање цена су следећи:

–    Утицај примене бонус-малус система је значајан, пре свега због чињенице да тек нешто више од 1% возача у Србији има малус као санкцију за учињене прекршаје. Додела бонуса возачима без прекршаја проузроковала је смањење премије по основу осигурања аутоодговорности.

–    Увођење фиксне накнаде за Републички фонд за здравствено осигурање од 5% од прикупљене бруто премије, које друштва уплаћују на рачун Фонда, као директно умањење прикупљене премије.

–    Очекивано повећање лимита за исплату штета које на снагу ступа од октобра ове године, у износу који је вишеструко већи од постојећих лимита. Наши грађани су тренутно у позицији да су накнаде које им осигурања исплаћују најниже у Европи, те се увођењем нових, значајно већих износа, очекује да наши грађани буду адекватније обештећени. То ће за последицу имати и значајно већи издатак осигуравајућих друштава и даље смањење премије по овом основу.

–    Потраживања од друштава у ликвидацији и стечају су изузетно висока и мере се милијардама динара, а искључива је обавеза осигуравајућих друштава да ове, као и износе везане за текуће случајеве неосигураних и непознатих возила, обезбеде уплатама Гарантном фонду и то из прикупљене премије по основу осигурања од аутоодговорности.

 

Минимална тарифна премија за премијску групу: путнички аутомобили 

SNAGA MOTORA U KW BRUTO PREMIJA U RSD 100%
do 22 KW 7.323,00
22-33 KW 8.747,00
33 – 44 KW 10.183,00
44 – 55 KW 11.620,00
55 – 66 KW 13.045,00
66 – 84 KW 14.959,00
84 – 110 KW 17.821,00
preko 110 KW 21.161,00