У циљу додатне заштите и пружања помоћи грађанима који моторним возилима путују у друге државе, Удружење осигуравача Србије потписало је Споразум о заштити посетилаца и са Швајцарском. Споразум ће почети да се примењује 1. јануара 2016. године.

Споразум о заштити посетилаца потписали су генерални секретар Удружења осигуравача Србије Радмила Јашаровић и директор Националног бироа осигуравача Швајцарске Martin Metzler. Тим документом је предвиђено да се оштећено лице, које је претрпело штету на територији друге државе, обрати свом националном Бироу зелене карте, који ће у сарадњи са бироом државе у којој се незгода догодила, омогућити брже прикупљање докумената и информација потребних за остваривање права на накнаду штете. Конкретно, Биро зелене карте из државе из које је оштећени, послаће Бироу државе настанка незгоде упит са захтевом да се:

– изврши идентификација осигуравајућег друштва штетника,

– изврши идентификација возача или власника возила штетника, уколико у периоду од 6 недеља није било могуће утврдити осигуравача,

– прибаве документа која су неопходна или помажу у остваривању права на накнаду (нпр. полицијски записник) и

– доставе детаљи о гарантном фонду државе настанка незгоде уз, кад год је то могуће, објашњења и корисне информације.

Споразум о заштити посетилаца је креиран тако да државама ван ЕУ, односно државама које нису у систему директива ЕУ, пружи могућност да обезбеде додатну заштиту и помоћ својим грађанима који моторним возилима путују на територије других држава. Споразум се “наслања” на најбоље одредбе 4-те и 5-те Моторне директиве ЕУ, које су познате по томе што су у највећој мери посвећене заштити трећих оштећених лица. Сматра се да је овај механизам најближи моделу који постоји за државе ЕУ и да је потписивање овог документа добар начин да се државе ван ЕУ припремају за приступање Унији, када је у питању прекогранични саобраћај моторним возилима.

Србија је Споразум о заштити посетилаца раније потписала са националним бироима Грчке, Турске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Словеније.