Удружење наставило да организује радионице о примени Директиве „Solvency II“

У склопу процеса сарадње Народне банке Србије, Удружења осигуравача Србије са чланицама и Удружења актуара Србије на плану имплементације Директиве „Solvency II“ на домаћем тржишту осигурања, у просторијама Удружења одржане су још две радионице, на којима је разматрано питање обрачуна капиталних захтева по модулима ризика.

На радионицама су презентована и размењена знања и искуства у делу обрачуна капиталних захтева по модулима ризика неживотног осигурања, ризика животног осигурања, ризика здравственог осигурања, тржишног ризика, ризика неизмирења обавеза друге уговорне стране и оперативног ризика, према захтевима Директиве „Solvency II“ и „QIS 1“ студије, као прве фазе у имплементације предметне Директиве.

Циљ „QIS 1“ студије је да се сагледа степен спремности домаћег тржишта осигурања на прузимање тековина развијених тржишта осигурања, оличених у одредбама Директиве „Solvency II“, као и да пружи помоћ и буде путоказ домаћим друштвима за осигурање у ком правцу морају да прилагоде пословање да би испунили строге захтеве европске регулативе у делу делатности осигурања. Коначни ефекат преузимања правних тековина ЕУ треба да буде већи степен стабилности свих учесника на тржишту осигурања, односно већи ниво сигурности за уговараче осигурања, осигуранике и трећа оштећена лица.

Општа оцена свих присутних указала је на висок квалитет вођене дискусије и висок степен корисности презентованих информација, што ће, на опште задовољство, дати допринос ефикаснијем процесу имплементације Директиве.

У циљу даљег унапређења општег амбијента на домаћем тржишту осигурања, Удружење осигуравача Србије ће и у наредном периоду наставити да проактивно делује, пружа подршку и подстиче сарадњу свих релевантних фактора у процесу увођења правних тековина ЕУ.