Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Владан Манић и директор Хрватског уреда за осигурање Хрвоје Пауковић потписали су Споразум о заштити посетилаца. Споразум ће возачима из обе државе омогућити бржу и ефикаснију накнаду штете, у случају евентуалних саобраћајних незгода.

Споразумом је предвиђено да се оштећено лице, које је претрпело штету на територији друге државе, обрати свом националном Бироу зелене карте, који ће у сарадњи са бироом државе у којој се незгода догодила, омогућити брже прикупљање докумената и информација потребних за остваривање права на накнаду штете. Конкретно, Биро зелене карте из државе из које је оштећени, послаће Бироу државе настанка незгоде упит са захтевом да се:

–    изврши идентификација осигуравајућег друштва штетника,

–    изврши идентификација возача или власника возила штетника, уколико у периоду од 6 недеља није било могуће утврдити осигуравача,

–    прибаве документа која су неопходна или помажу у остваривању права на накнаду (нпр. полицијски записник) и

–    доставе детаљи о гарантном фонду земље настанка незгоде уз, кад год је то могуће, објашњења и корисне информације.

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Владан Манић рекао је да потписани Споразум представља велико олакшање за грађане Србије, јер је Хрватска транзитна држава ка Европи и значајна туристичка дестинација за наше грађане. Директор Хрватског уреда за осигурање Хрвоје Пауковић додао је да возачи из Србије, у случају незгоде у Хрватској, више неће морати да ремете пословне или туристичке планове, јер ће право на накнаду штете моћи да остваре и по повратку у Србију. Он очекује и да потписани Споразум додатно унапреди транзит, туризам и промет између Хрватске и Србије. 

Подсетимо, Србија је Споразум о заштити посетилаца раније потписала са националним бироима Грчке, Турске, Босне и Херцеговине и Црне Горе.