Као резултат настојања да, у складу са најновијом међународном и домаћом регулативом у области заштите пословних података и информација и података о личности унапреди ниво своје информационе безбедности и заштите приватности, Удружење осигуравача Србије се сертификовало са два сертификата – СРПС ИСО/ИЕЦ 27001:2014 (ИСМС) и СРПС ИСО/ИЕЦ 27701:2019 (ПИМС), за услуге прикупљања, обраде, чувања, заштите и дистрибудије података у обласи осигурања од АО.

Сертификати су издати након провере од стране овлашћеног сертификационог тела о усвојеном, имплементираном и спроведеном систему менаџмента информационе безбедности (ИСМС) и заштите приватности (ПИМС) у Удружењу. Безбедност информација је за Удружење осигуравача Србије веома значајна, с обзиром на поверена јавна овлашћења којима се УОС бави.

Уручени сертификати потврда су квалитетне заштите свих података које УОС обрађује и представљају доказ трајног опредељења да се у наведеној области прате најсавременија нормативна и информатичка решења.

Сертификати