Зелена карта

Зелена карта

Зелена карта (међународна карта осигурања) је међународна исправа (потврда) осигурања од аутоодговорности. Сам образац представља доказ о закљученом осигурању од аутоодговорности тј. доказ да возило поседује валидно осигуравајуће покриће у току његове употребе у иностранству. Прибавља се код осигуравача који је издао полису обавезног осигурања од аутоодговорности и траје колико и полиса обавезног осигурања.

Образац је неопходан свим грађанима Републике Србије који намеравају да својим возилима путују у иностранство, конкретно у неку од земаља Система зелене карте које нису чланице тзв. Мултилатералног споразума: Русија, Белорусија, Украјина, Молдавија, Турска, Израел, Иран, Македонија, Албанија, БиХ, Тунис, Мароко и Азербејџан.

Систем зелене карте настао је 20-тих година прошлог века у скандинавским државама, које су омогућавале прелаз возила преко границе уз признавање полисе осигурања аутоодговорности која је закључена у држави порекла возила. Државе су гарантовале за накнаду штете која се у другој држави причини употребом возила регистрованог у некој од тих земаља. У одређеном стадијуму развитка система, уведен је образац/карта осигурања зелене боје, одакле и потиче општеприхваћен назив Зелена карта. Тај систем, настао пре више од 80 година, био је модел за развој система Зелене карте у модерном и изузетно развијеном облику какав данас постоји. Биро зелене карте при Удружењу осигуравача Србије је члан међународног Система зелене карте од 1954. године. Чланови Бироа су, у складу са Женевском препоруком, сва осигуравајућа друштва која обављају послове обавезног осигурања од аутоодговорности, а њих у нашој земљи тренутно има тринаест.

Систем функционише тако што осигуравачи који се баве осигурањем од аутоодговорности оснивају централну организацију, Национални биро осигурања – Биро зелене карте, признат од стране владе државе у којој је његово седиште. У нашој земљи, Биро зелене карте је правно-формално један од законом поверених послова при Удружењу осигуравача Србије и као такав има јасно дефинисан обим права и обавеза. Између осталог, сваки Национални биро је задужен за израду и дистрибуцију својим члановима образаца Зелене карте који се штампају на језику земље седишта бироа, а назив „Међународна карта осигурања“ штампа се на енглеском и на француском језику.

Поред низа функција које обавља у складу са правилима система (Интерне регулативе), законима земље у којој обавља послове из своје надлежности и међународним законима, Биро зелене карте се може појавити и као сервис за обраду захтева и исплату обештећења у случајевима када је штета: а) изазвана од стране возила са страним регистарским таблицама на возилу домаћих таблица, лицу или имовини на домаћој територији и б) када се деси незгода између возила страних регистарских таблица на домаћој територији (функција „Хандлинг“ – Обрађивачког бироа). Биро зелене карте такође гарантује да ће домаћа друштва уредно извршавати своје обавезе према друштвима/бироима у страним земљама, по основу штете коју су проузроковали осигураници домаћих друштава на територијама тих земаља. Потоња функција гаранта (Гуарантор), најважнија је функција Националног бироа дате земље и као таква је окосница Система зелене карте.

Рад Бироа зелене карте координира Савет бироа, централна организација основана 1951. године, са седиштем у Лондону, које је касније измештено у Брисел. Савет бироа у свом саставу има низ тела и комисија, од којих су неке експертског типа и баве се унапређењем постојећих и израдом нових регулатива, у светлу константних анализа ситуација из праксе произашле из обимне материје транспорта људи и роба и саобраћајних незгода по том основу. Биро зелене карте при Удружењу осигуравача Србије је активни члан неких од тих комисија и то се са правом може третирати као изузетно признање раду Бироа и његовом месту у систему.

У јуну 2011. године, након вишегодишњих припрема и рада на успостављању одређених стандарда, потписан је Мултилатерални споразум којим је Србија постала члан тзв. Подсистема регистарске ознаке. Потписивањем овог споразума са 32 земље (државе ЕУ, Швајцарска, Хрватска, Андора, Исланд и Норвешка), власницима моторних возила из Србије је омогућено да од 1. јануара 2012. године путују у поменуте земље без обавезе да поседују Зелену карту тј. званични органи на границама Европског економског престају да буду у обавези да траже доказ о осигурању од аутоодговорности у виду Зелене карте за возила са српским регистарским ознакама (налепницама). Тиме се возила из Србије у свему изједначавају са онима из ЕУ и поменутих земаља, што се може сматрати достизањем највиших стандарда када је коришћење моторних возила у Европи у питању. Зелена карта ће наставити да буде неопходна за путовање у једну од преосталих 12 чланица Система зелене карте, као што се наводи у уводном делу овог текста.

Што се тиче Црне Горе чији је Национални биро престао да буде под мониторингом Бироа зелене карте Удружења осигуравача Србије и постао пуноправни члан система од 1. фебруара 2012. године, потписан је билатерални споразум којим се уређује да образац Зелене карте није потребан нашим грађанима приликом посете Црној Гори коришћењем моторних возила. Исто важи и за грађане Црне Горе који својим возилима улазе на територију Републике Србије.

Биро зелене карте Србије при Удружењу осигуравача Србије упошљава пет професионалаца који својим залагањем и искуством са успехом представљају нашу земљу у међународним системима када је у питању специфична област осигурања од аутоодговорности. Нашим цењеним суграђанима, али и странцима у посети нашој земљи на располагању смо за сва питања и стручну подршку и помоћ. Мишљења смо да, у ситуацијама када се штетни догађај деси, давање правовременог савета, преузимање на обраду штете или упућивање на одговарајућу адресу од стране нашег стручног и љубазног особља, могу у значајној мери ублажити последице инцидента и учврстити уверење учесника у незгоди да, без обзира на територију на којој се налази, није сам.

Систем зелене карте и постоји да би заштитио оштећеног и његови принципи се ослањају на најбоље вредности савременог света.

Да би се оштећенима омогућило да брже и потпуније остваре своја права и да би у случају саобраћајне незгоде настале на територији Републике Србије проузроковане моторним возилом иностране регистрације могли да провере код ког друштва за осигурање могу пријавити штету, активиран је нови сервис на званичној интернет страници Удружења осигуравача Србије. У  делу „Сервиси“ (http://uos.rs/servis-za-gradjane-rs/) могу се извршити провере за изабрани датум настанка незгоде и за изабрано страно друштво за осигурање код кога је осигурано возило које је проузроковало незгоду. Грађани могу добити информације да ли постоји именовани домаћи кореспондент, односно друштво за осигурање које је овлашћено да у име и за рачун одговорног страног друштва врши пријем, обраду и исплату штета.

 

У случајевима када не постоји именовани кореспондент, привременог застоја у раду сервиса, одлуке оштећеног лица да права оствари другим законским каналима, као и потребе за додатним информацијама и стручном помоћи, заинтересована лица се могу обратити Удружењу осигуравача Србије, Биро зелене карте (http://uos.rs/kontakt-rs/).

 

Top