O nama

Udruženje osiguravača Srbije je pravni sledbenik Udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije koje su osnovale organizacije za osiguranje, februara 1968. godine. Prateći promene državnog sastava, Udruženje je u martu 2004. godine promenilo naziv u Udruženje osiguravajućih organizacija Srbije i Crne Gore, a današnji naziv, Udruženje osiguravača Srbije, usvojen je na Skupštini Udruženja u julu 2006. godine, posle izdvajanja Crne Gore iz državne zajednice.

Udruženje osiguravača Srbije je neprofitna organizacija i obavlja poslove od zajedničkog interesa članova Udruženja, javna ovlašćenja poverena zakonom, poslove za unapređenje i razvoj osiguranja, poslove iz oblasti stručnog usavršavanja kadrova, pokreće inicijative za donošenje i izmenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti osiguranja i razmatra i rešava druga pitanja od zajedničkog interesa koja Udruženju povere osnivači i članovi.

U okviru javnih ovlašćenja, Udruženje obavlja poslove nacionalnog biroa osiguranja koji proizlaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranju vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji i inostranstvu; propisuje i štampa obrasce i vrši kontrolu upotrebe međunarodne karte za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji i inostranstvu, kao i obradu odštetnih zahteva u vezi s tim osiguranjem (zelena karta); vodi Informacioni centar, Biro za naknadu štete i Registar štetnih događaja; prikuplja, obrađuje, čuva, dostavlja odnosno objavljuje na svom web sajtu podatke od značaja za obavljanje poslova poverenih zakonom, uključujući i podatke o postavljenim odštetnim zahtevima po svakoj polisi osiguranja za primenu bonus-malus sistema, koje su društva za osiguranje dužna da dostavljaju Udruženju; predstavlja društva za osiguranje pred državnim i drugim nadležnim organima u zemlji i međunarodnim organizacijama za osiguranje; obavlja poslove koji nastaju u vezi sa obavezama garantnog fonda pri Udruženju; određuje visinu doprinosa društava za osiguranje za obrazovanje sredstava garantnog fonda pri Udruženju; upravlja sredstvima garantnog fonda pri Udruženju; prima odštetne zahteve, vrši njihovu procenu i likvidaciju, isplaćuje osiguranu sumu, odnosno naknadu štete i ostvaruje regresne zahteve garantnog fonda pri Udruženju u slučajevima predviđenim zakonom; utvrđuje visinu doprinosa koji uplaćuju društva za osiguranje radi obezbeđivanja sredstava za izvršenje poslova Udruženja poverenih zakonom; donosi Kodeks o ponašanju u poslovima obaveznog osiguranja i obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Osnivači Udruženja su društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja su osnovana i koja obavljaju delatnost osiguranja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje društava za osiguranje, a koja su svojim ulogom u novcu ili imovini osnovala Udruženje. Osnivači Udruženja su istovremeno i njegovi članovi. Udruženje osiguravača Srbije ima 19 članova. Članovi Udruženja su sva društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznog osiguranja u saobraćaju u skladu sa zakonom, kao i društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja imaju dozvolu i koja obavljaju delatnost osiguranja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje društava za osiguranje i koja su pristupila Udruženju pod uslovima utvrđenim Statutom Udruženja.

U okviru Udruženja postoji 14 stručnih komisija, koje odražavaju zastupljenost svih članova Udruženja. Stručne komisije u okviru Udruženja osiguravača Srbije su:

 • Komisija za motorna vozila (i sistem bonus/malus),
 • Komisija za imovinsko osiguranje,
 • Komisija za zelenu kartu,
 • Komisija za informacioni centar,
 • Komisija za pravna pitanja,
 • Komisija za finansijska pitanja,
 • Komisija za aktuarstvo,
 • Komisija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje,
 • Komisija za životno osiguranje,
 • Komisija za štete,
 • Komisija za sprečavanje prevara,
 • Komisija za marketing i odnose sa javnošću, 
 • Komisija za upravljanje rizicima i
 • Komisija za internu reviziju