garantni fond

Garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije osnovan je u skladu sa Zakonom o osiguranju imovine i lica iz 1996. godine i otpočeo je sa radom u julu 1997. godine. Poslovanje garantnog fonda obavlja se kao zakonom povereno javno ovlašćenje Udruženju.

U skladu sa zakonom, garantni fond čine sredstva koja se obrazuju doprinosom društava za osiguranje radi ekonomske zaštite putnika i trećih oštećenih lica. Sredstva garantnog fonda za podmirenje obaveza i pokrivanje troškova poslovanja garantnog fonda obrazuju se doprinosima društava za osiguranje putem izdvajanja iz premije obaveznih osiguranja, iz sredstava ostvarenih od regresnih zahteva prema licima koja nisu zaključila ugovor o obaveznom osiguranju i iz drugih sredstava u skladu sa zakonom.

Garantni fond pri Udruženju prima zahteve za naknadu štete, vrši procenu, likvidaciju i isplatu naknade štete, i ostvaruje regresne zahteve u vezi sa korišćenjem sredstava garantnog fonda.

Garantni fond ima obavezu da isplati naknadu štete u istom obimu i prema istim uslovima kao da je na dan nastanka štete bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, dakle do iznosa kojim je zakonom ograničena obaveza osiguravajućih društava.

Pravo na naknadu štete iz sredstava garantnog fonda imaju oštećena lica koja su pretrpela štetu u saobraćajnoj nezgodi u slučajevima:

1. Štete od upotrebe motornog vozila, vazduhoplova, čamca ili drugog prevoznog sredstva čiji vlasnik nije zaključio ugovor o obaveznom osiguranju, a bio je dužan da se osigura prema odredbama zakona;

Neosiguranim se smatraju sva prevozna sredstva koja podležu obavezi osiguranja od odgovornosti u saobraćaju u skladu sa zakonom, a koja nemaju zaključenu odgovarajuću polisu osiguranja. Po odgovornosti od neosiguranog vozila garantni fond isplaćuje i materijalnu i nematerijalnu štetu. Isplatom štete prouzrokovane upotrebom neosiguranog vozila garantni fond stiče pravo regresa prema vlasniku odnosno korisniku neosiguranog vozila.

2. Štete od upotrebe nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca; 

Po odgovornosti od upotrebe nepoznatog motornog vozila, vazduhoplova i čamca garantni fond isplaćuje štetu zbog smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja. Iz sredstava garantnog fonda ne može se naplatiti šteta na vozilu, ogradi i drugim stvarima koja potiče od upotrebe nepoznatog motornog vozila.

3. Štete od upotrebe motornog vozila, vazduhoplova ili drugog prevoznog sredstva koja su bila osigurana kod osiguravajućih društava nad kojima je pokrenut stečajni postupak;

Po odgovornosti od upotrebe vozila osiguranih kod društava nad kojima je otvoren stečajni postupak iz sredstava garantnog fonda se nadoknađuje i materijalna i nematerijalna šteta. Obaveza garantnog fonda uslovljena je prethodnim okončanjem stečajnog postupka. Garantni fond isplaćuje deo štete koji nije nadoknađen iz stečajne mase, odnosno, ukoliko šteta nije prijavljena deo štete koji bi ostao nenadoknađen da je ista prijavljena u postupku stečaja. Društva u stečaju imaju potraživanja nastala iz raznih vrsta osiguranja (autoodgovornost, imovina, kasko) ali se iz sredstava garantnog fonda može nadoknaditi šteta odnosno potraživanje samo iz osnova autoodgovornosti, a ne i drugih vrsta osiguranja. Garantni fond je obavezan da nadoknadi štete oštećenim licima samo ukoliko je vozilo štetnika bilo osigurano kod društva nad kojim je pokrenut postupak stečaja, a ne i postupak likvidacije. Naime, ukoliko je nad društvom sproveden likvidacioni postupak i nije otvoren stečaj, podrazumeva se da je ovo društvo raspolagalo dovoljnom količinom novčanih sredstava iz kojih je moglo da izmiri sve obaveze. To je razlog zbog koga je zakonodavac garantnom fondu stavio obavezu samo za štete društava nad kojima je sproveden postupak stečaja, i to u delu u kome se potraživanje ne nadoknadi iz stečajne mase.

Garantni fond sve zakonom utvrđene obaveze isplaćuje u potpunosti i na vreme.