Zelena karta

Zelena karta

Zelena karta (međunarodna karta osiguranja) je međunarodna isprava (potvrda) osiguranja od autoodgovornosti. Sam obrazac predstavlja dokaz o zaključenom osiguranju od autoodgovornosti tj. dokaz da vozilo poseduje validno osiguravajuće pokriće u toku njegove upotrebe u inostranstvu. Pribavlja se kod osiguravača koji je izdao polisu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i traje koliko i polisa obaveznog osiguranja.

Obrazac je neophodan svim građanima Republike Srbije koji nameravaju da svojim vozilima putuju u inostranstvo, konkretno u neku od zemalja Sistema zelene karte koje nisu članice tzv. Multilateralnog sporazuma: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko i Azerbejdžan.

Sistem zelene karte nastao je 20-tih godina prošlog veka u skandinavskim državama, koje su omogućavale prelaz vozila preko granice uz priznavanje polise osiguranja autoodgovornosti koja je zaključena u državi porekla vozila. Države su garantovale za naknadu štete koja se u drugoj državi pričini upotrebom vozila registrovanog u nekoj od tih zemalja. U određenom stadijumu razvitka sistema, uveden je obrazac/karta osiguranja zelene boje, odakle i potiče opšteprihvaćen naziv Zelena karta. Taj sistem, nastao pre više od 80 godina, bio je model za razvoj sistema Zelene karte u modernom i izuzetno razvijenom obliku kakav danas postoji. Biro zelene karte pri Udruženju osiguravača Srbije je član međunarodnog Sistema zelene karte od 1954. godine. Članovi Biroa su, u skladu sa Ženevskom preporukom, sva osiguravajuća društva koja obavljaju poslove obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, a njih u našoj zemlji trenutno ima trinaest.

Sistem funkcioniše tako što osiguravači koji se bave osiguranjem od autoodgovornosti osnivaju centralnu organizaciju, Nacionalni biro osiguranja – Biro zelene karte, priznat od strane vlade države u kojoj je njegovo sedište. U našoj zemlji, Biro zelene karte je pravno-formalno jedan od zakonom poverenih poslova pri Udruženju osiguravača Srbije i kao takav ima jasno definisan obim prava i obaveza. Između ostalog, svaki Nacionalni biro je zadužen za izradu i distribuciju svojim članovima obrazaca Zelene karte koji se štampaju na jeziku zemlje sedišta biroa, a naziv „Međunarodna karta osiguranja“ štampa se na engleskom i na francuskom jeziku.

Pored niza funkcija koje obavlja u skladu sa pravilima sistema (Interne regulative), zakonima zemlje u kojoj obavlja poslove iz svoje nadležnosti i međunarodnim zakonima, Biro zelene karte se može pojaviti i kao servis za obradu zahteva i isplatu obeštećenja u slučajevima kada je šteta: a) izazvana od strane vozila sa stranim registarskim tablicama na vozilu domaćih tablica, licu ili imovini na domaćoj teritoriji i b) kada se desi nezgoda između vozila stranih registarskih tablica na domaćoj teritoriji (funkcija „Handling“ – Obrađivačkog biroa). Biro zelene karte takođe garantuje da će domaća društva uredno izvršavati svoje obaveze prema društvima/biroima u stranim zemljama, po osnovu štete koju su prouzrokovali osiguranici domaćih društava na teritorijama tih zemalja. Potonja funkcija garanta (Guarantor), najvažnija je funkcija Nacionalnog biroa date zemlje i kao takva je okosnica Sistema zelene karte.

Rad Biroa zelene karte koordinira Savet biroa, centralna organizacija osnovana 1951. godine, sa sedištem u Londonu, koje je kasnije izmešteno u Brisel. Savet biroa u svom sastavu ima niz tela i komisija, od kojih su neke ekspertskog tipa i bave se unapređenjem postojećih i izradom novih regulativa, u svetlu konstantnih analiza situacija iz prakse proizašle iz obimne materije transporta ljudi i roba i saobraćajnih nezgoda po tom osnovu. Biro zelene karte pri Udruženju osiguravača Srbije je aktivni član nekih od tih komisija i to se sa pravom može tretirati kao izuzetno priznanje radu Biroa i njegovom mestu u sistemu.

U junu 2011. godine, nakon višegodišnjih priprema i rada na uspostavljanju određenih standarda, potpisan je Multilateralni sporazum kojim je Srbija postala član tzv. Podsistema registarske oznake. Potpisivanjem ovog sporazuma sa 32 zemlje (države EU, Švajcarska, Hrvatska, Andora, Island i Norveška), vlasnicima motornih vozila iz Srbije je omogućeno da od 1. januara 2012. godine putuju u pomenute zemlje bez obaveze da poseduju Zelenu kartu tj. zvanični organi na granicama Evropskog ekonomskog prestaju da budu u obavezi da traže dokaz o osiguranju od autoodgovornosti u vidu Zelene karte za vozila sa srpskim registarskim oznakama (nalepnicama). Time se vozila iz Srbije u svemu izjednačavaju sa onima iz EU i pomenutih zemalja, što se može smatrati dostizanjem najviših standarda kada je korišćenje motornih vozila u Evropi u pitanju. Zelena karta će nastaviti da bude neophodna za putovanje u jednu od preostalih 12 članica Sistema zelene karte, kao što se navodi u uvodnom delu ovog teksta.

Što se tiče Crne Gore čiji je Nacionalni biro prestao da bude pod monitoringom Biroa zelene karte Udruženja osiguravača Srbije i postao punopravni član sistema od 1. februara 2012. godine, potpisan je bilateralni sporazum kojim se uređuje da obrazac Zelene karte nije potreban našim građanima prilikom posete Crnoj Gori korišćenjem motornih vozila. Isto važi i za građane Crne Gore koji svojim vozilima ulaze na teritoriju Republike Srbije.

Biro zelene karte Srbije pri Udruženju osiguravača Srbije upošljava pet profesionalaca koji svojim zalaganjem i iskustvom sa uspehom predstavljaju našu zemlju u međunarodnim sistemima kada je u pitanju specifična oblast osiguranja od autoodgovornosti. Našim cenjenim sugrađanima, ali i strancima u poseti našoj zemlji na raspolaganju smo za sva pitanja i stručnu podršku i pomoć. Mišljenja smo da, u situacijama kada se štetni događaj desi, davanje pravovremenog saveta, preuzimanje na obradu štete ili upućivanje na odgovarajuću adresu od strane našeg stručnog i ljubaznog osoblja, mogu u značajnoj meri ublažiti posledice incidenta i učvrstiti uverenje učesnika u nezgodi da, bez obzira na teritoriju na kojoj se nalazi, nije sam.

Sistem zelene karte i postoji da bi zaštitio oštećenog i njegovi principi se oslanjaju na najbolje vrednosti savremenog sveta.

Da bi se oštećenima omogućilo da brže i potpunije ostvare svoja prava i da bi u slučaju saobraćajne nezgode nastale na teritoriji Republike Srbije prouzrokovane motornim vozilom inostrane registracije mogli da provere kod kog društva za osiguranje mogu prijaviti štetu, aktiviran je novi servis na zvaničnoj internet stranici Udruženja osiguravača Srbije. U  delu „Servisi“ (http://uos.rs/servis-za-gradjane-rs/) mogu se izvršiti provere za izabrani datum nastanka nezgode i za izabrano strano društvo za osiguranje kod koga je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo nezgodu. Građani mogu dobiti informacije da li postoji imenovani domaći korespondent, odnosno društvo za osiguranje koje je ovlašćeno da u ime i za račun odgovornog stranog društva vrši prijem, obradu i isplatu šteta.

 

U slučajevima kada ne postoji imenovani korespondent, privremenog zastoja u radu servisa, odluke oštećenog lica da prava ostvari drugim zakonskim kanalima, kao i potrebe za dodatnim informacijama i stručnom pomoći, zainteresovana lica se mogu obratiti Udruženju osiguravača Srbije, Biro zelene karte (http://uos.rs/kontakt-rs/).

 

Top