U prvoj nedelji avgusta, društva za osiguranje su povećala cene polise osiguranja od autoodgovornosti, u proseku za 22 procenta. Osnovni razlog novih cena jeste poskupljenje rezervnih delova, što je uslovljeno inflacijom na svetskom nivou. Tu su i rast cena usluga transporta i procene štete, a značajna stavka koja je uticala na poskupljenje su i više cene radnog časa u servisima. Kod nas su se te cene izjednačile sa cenom radnog časa u najrazvijenijim evropskim državama, kaže generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović.

 

“Ukupna situacija na tržištu automobila se nepovoljno odražava na poslovanje društava za osiguranje u delu AO. Sa jedne strane, proizvode se sve sofisticiranija i skuplja vozila, pre svega električna, koja su podložnija oštećenjima i čija popravka je skuplja, dok sa druge strane imamo evidentan skok cene polovnih vozila na tržištu, koja su reper za određivanje naknade šteta na vozilima” dodaje Jovanović.

 

On naglašava i da je prethodni put cena polise osiguranja od AO promenjena 01. jula 2014. godine. Od tada do danas, zabeležena je inflacija, merena indeksom rasta potrošačkih cena, od 20,68%. Sa druge strane, u 2019. godini imali smo promenu bonus/malus sistema u delu povećanja bonusa, sa 10 na 15 za drugu i sa 15 na 25% popusta za prvu premijsku grupu.

 

Generalni sekretar UOS kaže i da su na rast cene osnovne polise osiguranja od AO uticala I pojedina kretanja na međunarodnom tržištu osiguranja. Jovanović objašnjava da je uslov da bismo postali deo jedinstvenog tržišta EU formiranje kapitala koji mora da bude iznad postojećeg odn. onog koji obezbeđuje isključivo ispunjenje minimalnih zakonskih zahteva.  To će biti veliki izazov u uslovima liberalizacije tržišta. Iskustva država regiona pokazuju da liberalizacija gotovo po pravilu dovodi do drastičnog pada premije osiguranja od autoodgovornosti. U takvim uslovima ne može se računati na jačanje pozicije kapitala i solventnosti, već se u takvu fazu mora ući sa već pripremlјenim snažnim fondovima, objašnjava Jovanović.

 

“Ne treba zaboraviti ni dalje povećanje limita za naknadu šteta koje propisuje Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. To je kontinuiran proces koji podrazuma postepeno povećanje limita za naknadu šteta. Od momenta kada su aktuelni limiti po jednom saobraćajnoj nezgodi stupili na snagu, do danas, došlo je do rasta naknada za isti tip povreda od oko20%. Taj rast biće nastavljen kako se limiti budu povećavali i prilagođavali EU” kaže Duško Jovanović. On dodaje i da su naša društva, zbog veće frekvencije srpskih vozila po inostranstvu, izložena povećanom riziku naknade šteta koje su pričinjene u drugim državama i to po limitima države nastanka nezgode koji su višestruko veći od domaćih kriterijuma. Tu su i države, poput Francuske, Belgije, Luksembura, skandinavskih država I Velike Britanije, koje imaju neograničene limite. Domaća društva za osiguranje se od ekstremnih šteta uglavnom štite ugovorima reosiguranja, koji zbog stalnog rasta limita i sve većeg broja šteta iznad samopridržaja postaju sve skuplјi.

 

Obrazlažući nove cene polise AO, Jovanović podseća i na odluku Saveta Biroa zelene karte da sve države članice, uklјučujući i Srbiju, od 1.1.2021. preuzmu plaćanje za sve štete pričinjene vozilima registrovanim u zemlјi i do tri meseca po isteku registracije. Do izmene propisa garancija je važila do momenta dok je vozilo registrovano. Ta promena u regulativi će dovesti do radikalnog skoka broja i iznosa šteta sa međunarodnim elementom, a te štete pašće direktno na teret Udruženja osiguravača Srbije koje obavlјa funkciju Biroa zelene karte, odnosno posredno na domaće osiguravače koji učestvuju u finansiranju, objašnjava Jovanović. 

 

U cilju dodatnog pojašnjenja, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije naglašava da je povećana cena polise osiguranja od autoodgovornosti, a ne registracije vozila, kako se to obično shvata. Registraciju vozila čine i tehnički pregled i plaćanje administrativnih taksi, na čije cene osiguravači ne mogu da utiču i na koje se ovo povećanje ne odnosi.