Grawe osiguranje

PIB: 100000161

MB: 17157051

Tel: 011 2092 600

Faks: 011 2092 661

E-mail: office.beograd@grawe.rs

Sajt: www.grawe.rs

„GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd“ posluje u Srbiji od 1997. godine, kao prvo osiguravajuće društvo na tržištu sa inostranim kapitalom. Ostvarenim rezultatima poslovanja „GRAWE osiguranje“ zauzima poziciju među liderima u oblasti osiguranja života na tržištu Republike Srbije, a značajne rezultate postiže i u oblasti neživotnih i imovinskih osiguranja.

„GRAWE osiguranje“ ističe se kao tradicionalna kompanija koja istovremeno može da se izdvoji na tržištu kao dobar primer za savremeno korporativno upravljanje sa savremenim načinom poslovanja. Društveno odgovornim poslovanjem, društvo postiže ravnotežu između ekonomskih i socijalnih interesa, otvoreno ka građanima Srbije uz visoku svest i posvećenost u nastupu na tržištu. Dobro postavljena organizacija, kvalitetni razvojni planovi, dobre strategije poslovanja i stručni kadar u koji kompanija stalno ulaže, garantuju dalji napredak i efikasnost.

Predsednik Izvršnog odbora GRAWE osiguranje a.d.o. je Christoph Czettl.