Zašto je osiguranje obaveza, a ne luksuz?

Životno osiguranje obezbeđuje finansijsku zaštitu i pomaže u rešavanju važnih životnih pitanja, kao što su školovanje deteta, obezbeđivanje krova nad glavom, odlazak u penziju. Ova polisa obezbeđuje sigurnost i u situacijama koje ne mogu da se predvide – smrt, bolest, nesrećni slučaj, hirurška intervencija. Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović poručuje da je ova polisa namenjena svima, porodičnim ljudima, samcima, mlađoj i starijoj populaciji.

Pogrešno se smatra, kaže Jovanović, da je osiguranje života skupo i zato ga se ljudi lako odriču, iako je minimalna cena kod pojedinih društava oko 10 evra. Suština je da je kod takvih, manjih uplata, najbolje razmišljati o  klasičnom riziko osiguranju koje omogućava isplatu osigurane sume korisnicima, najčešće naslednicima, u slučaju smrti osiguranika u toku trajanja ugovora.

Osim klasičnog riziko osiguranja, postoji i osiguranje doživljenja koje obezbeđuje isplatu osigurane sume za slučaj da se doživi istek ugovora o osiguranju i mešovito, kao kombinacija prva dva.

Prilikom kupovine polise, osiguranik sam odlučuje o svemu, u zavisnosti od potreba. Sam bira vrstu polise koju želi da kupi, odn. vrste rizika koji će biti pokriveni, visinu premije koju želi da plati kao i period uplate – na godišnjem ili mesečnom nivou. S obzirom na to da se ovom polisom rešavaju važna životna pitanja, prvo treba definisati sopstvene potrebe, da li je to lična ili finansijska zaštita naslednika, kolike su mogućnosti za izdvajanje premije, da li već postoji kreditno zaduženje i da se u zavisnosti od toga odabere polisa koja će obezbediti miran život.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača dodaje i da se treba raspitati da li je i pod kojim uslovima u toku ugovora moguća korekcija ugovorene sume, postoji li mogućnost mirovanja plaćanja premije, da li je moguća kapitalizacija osiguranja tj. pod kojim uslovima je moguć prestanak plaćanja premije i čekanje isteka osiguranja kako bi se podigla redukovana suma. Tu je i mogućnost otkupa osiguranja i uzimanja pozajmice po osnovu zaključene polise. Na sva ta pitanja treba dobiti odgovor, uz prethodno definisane potrebe, pa kupiti polisu.

Jovanović kaže i da životno osiguranje dobija na značaju zbog sve većeg deficita fondova socijalnog osiguranja, jer je neizvesno da li će i u kojoj meri za dve/tri decenije moći lepo da se živi od penzije.

Uz osnovno osiguranje života, može se zaključiti i dopunsko osiguranje nezgode kao i dopunsko zdravstveno osiguranje, za pokriće u slučaju nastupanja smrti usled nezgode, invaliditeta, troškova lečenja, neke od težih bolesti i dr.