Nova Minimalna tarifa premija za osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima stupa na snagu 1. jula 2014.godine. Osnovni razlozi za povećanje cena su sledeći:

–    Uticaj primene bonus-malus sistema je značajan, pre svega zbog činjenice da tek nešto više od 1% vozača u Srbiji ima malus kao sankciju za učinjene prekršaje. Dodela bonusa vozačima bez prekršaja prouzrokovala je smanjenje premije po osnovu osiguranja autoodgovornosti.

–    Uvođenje fiksne naknade za Republički fond za zdravstveno osiguranje od 5% od prikupljene bruto premije, koje društva uplaćuju na račun Fonda, kao direktno umanjenje prikupljene premije.

–    Očekivano povećanje limita za isplatu šteta koje na snagu stupa od oktobra ove godine, u iznosu koji je višestruko veći od postojećih limita. Naši građani su trenutno u poziciji da su naknade koje im osiguranja isplaćuju najniže u Evropi, te se uvođenjem novih, značajno većih iznosa, očekuje da naši građani budu adekvatnije obeštećeni. To će za posledicu imati i značajno veći izdatak osiguravajućih društava i dalje smanjenje premije po ovom osnovu.

–    Potraživanja od društava u likvidaciji i stečaju su izuzetno visoka i mere se milijardama dinara, a isključiva je obaveza osiguravajućih društava da ove, kao i iznose vezane za tekuće slučajeve neosiguranih i nepoznatih vozila, obezbede uplatama Garantnom fondu i to iz prikupljene premije po osnovu osiguranja od autoodgovornosti.

 

Minimalna tarifna premija za premijsku grupu: putnički automobili 

SNAGA MOTORA U KW BRUTO PREMIJA U RSD 100%
do 22 KW 7.323,00
22-33 KW 8.747,00
33 – 44 KW 10.183,00
44 – 55 KW 11.620,00
55 – 66 KW 13.045,00
66 – 84 KW 14.959,00
84 – 110 KW 17.821,00
preko 110 KW 21.161,00