U cilju dodatne zaštite i pružanja pomoći građanima koji motornim vozilima putuju u druge države, Udruženje osiguravača Srbije nastavilo je sa potpisivanjem Sporazuma o zaštiti posetilaca. Sporazum, osmi po redu, potpisan je sa Luksemburgom i počeće da se primenjuje od 15.10.2015. godine.

Dokument su potpisali generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Radmila Jašarović i generalni sekretar Biroa Luksemburga Paul-Charles Origer. Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikupljanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete. Konkretno, Biro zelene karte iz države iz koje je oštećeni, poslaće Birou države nastanka nezgode upit sa zahtevom da se:

– izvrši identifikacija osiguravajućeg društva štetnika,

– izvrši identifikacija vozača ili vlasnika vozila štetnika, ukoliko u periodu od 6 nedelja nije bilo moguće utvrditi osiguravača,

– pribave dokumenta koja su neophodna ili pomažu u ostvarivanju prava na naknadu (npr. policijski zapisnik) i

– dostave detalji o garantnom fondu države nastanka nezgode uz, kad god je to moguće, objašnjenja i korisne informacije.

Sporazum o zaštiti posetilaca je kreiran tako da državama van EU, odnosno državama koje nisu u sistemu direktiva EU, pruži mogućnost da obezbede dodatnu zaštitu i pomoć svojim građanima koji motornim vozilima putuju na teritorije drugih država. Sporazum se “naslanja” na najbolje odredbe 4-te i 5-te Motorne direktive EU, koje su poznate po tome što su u najvećoj meri posvećene zaštiti trećih oštećenih lica. Smatra se da je ovaj mehanizam najbliži modelu koji postoji za države EU i da je potpisivanje ovog dokumenta dobar način da se države van EU pripremaju za pristupanje Uniji, kada je u pitanju prekogranični saobraćaj motornim vozilima.

Srbija je Sporazum o zaštiti posetilaca ranije potpisala sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Švajcarske.