Udruženje osiguravača Srbije, u saradnji sa Udruženjem za pravo osiguranja, organizuje godišnje savetovanje na temu “Pravni i ekonomski izazovi u osiguranju u dinamičnom okruženju”. Na skupu će biti održano 6 okruglih stolova na kojima će se, između ostalog, govoriti o osiguranju od AO, ugovorima o osiguranju, korporativnom upravljanju i zaštiti potrošača. Predstojeće, 24. godišnje savetovanje, biće održano 19. i 20. аprila u hotelu Izvor u Aranđelovcu.

Sreda, 19.04.2023.
15:00 - 15:05 Otvaranje savetovanja
15:05 - 15:25 Aktuelna pitanja i trendovi na srpskom tržištu osiguranja MILOŠ MILANOVIĆ, član Izvršnog odbora Kompanije Dunav osiguranje
15:25 - 15:45 Pravo na naplatu potraživanja u postupku prinudne likvidacije društva za osiguranje iz aspekta pravilne primene i tumačenja zakona DRAGIŠA SLIJEPČEVIĆ, sudija Vrhovnog kasacionog suda (u penziji)
15:45 - 16:05 Pravo na naknadu troškova sastava zahteva kojim se potražuje naknada po polisi nezgode ALEKSANDAR BEBIĆ, član Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije
16:10 - 17:40 Okrugli sto: "Opšta pitanja u pravu i privredi osiguranja"
VOLFGANG RORBAH, Moć i odgovornost osiguranja – Primer Austrije
SLOBODAN JOVANOVIĆ, Obavezna osiguranja kao sredstvo zaštite javnog interesa
DRAGAN MRKŠIĆ i MARIJA MIJATOVIĆ, Uloga soft law izvora u pravu osiguranja i reosiguranja Evropske unije
NEBOJŠA ŽARKOVIĆ, Pravci dugoročnog razvoja osiguranja stvari (sem motornih vozila)
17:40 - 17:45 Pauza
17:45 - 18:55 Okrugli sto: "Ugovor o osiguranju"
KATARINA IVANČEVIĆ, Obaveza osiguranika na preduzimanje preventivnih, zaštitnih mera i ispunjenje posebno ugovorenih uslova
KATHLEEN DEFEVER, Širenje koncepta mikroosiguranja radi smanjenja neizvesnosti i podrške razvoju malih preduzetnika i preduzeća na Balkanu
VALENTINA OGLIARI, Pregled mogućih uticaja presude Evropskog suda pravde u sporu C-633/20 u vezi sa ugovorima o kolektivnom osiguranju u različitim pravnim sistemima
18:55 - 19:00 Skupština Udruženja za pravo osiguranja Srbije
19:00 Večera
21:00 - 22:00 Koktel
Četvrtak, 20.04.2023.
09:00 - 10:30 Okrugli sto: "Osiguranje autoodgovornosti"
KATARZYNA MALINOVSKA, Sankcije i ratne klauzule u ugovorima o osiguranju – Međunarodni i evropski pristup
ZINKA GRBO i VESNA LAZIĆ, Okvirni kriteriji za utvrđivanje visine odštete iz Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju FBiH
JASMINA ĐOKIĆ, Perspektive liberalizacije tržišta osiguranja od automobilske odgovornosti u Bosni i Hercegovini – Osvrt na stanje u regionu
SHU LI, Direktiva o odgovornosti za veštačku inteligenciju i nova Direktiva o odgovornosti za proizvod – Posledice po industriju osiguranja
10:30 - 11:30 Okrugli sto: "Korporativno upravljanje i zaštita potrošača"
MIHAJLO RABRENOVIĆ, Pogled na savremene izazove u upravljanju u osiguranju
VUK LEKOVIĆ, Karteli u osiguranju
11:30 - 11:45 Pauza
11:45 - 13:00 Okrugli sto: "Direktiva o distribuciji osiguranja i ostali propisi EU"
NIKOLA FILIPOVIĆ, Zaštita potrošača u Direktivi o distribuciji osiguranja
PIERPAOLO MARANO, Direktiva o distribuciji osiguranja i digitalna transformacija
ARTHUR VAN DER HURK, Integracija održivosti rizika i faktori održivosti u propisima EU o osiguranju – Trenutno stanje
13:00 - 14:30 Okrugli sto: "Medijacija u osiguranju"
NATAŠA PETROVIĆ TOMIĆ, redovna profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu
STEFAN MILOJEVIĆ, Nacionalni centar za posredovanje u rešavanju sporova
MILOŠ MILANOVIĆ, Kompanija Dunav osiguranje
NENAD GRUJIĆ, Generali osiguranje Srbija
NENAD ANĐELIĆ, Triglav osiguranje
14:30 Ručak
20:30 Slobodno vreme do svečane večere