Kako naplatiti štetu iz saobraćajne nezgode?

Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodi se za vreme godišnjih odmora, a prema podacima MUP avgust je na prvom mestu po broju stradalih. U slučaju nezgode najvažnije je reagovati pravilno i tako sprečiti naknadne neželjene posledice udesa i olakšati proceduru naplate štete. I generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović kaže da je najvažnije obezbediti lice mesta što znači da vozač treba da postavi trokut na bezbednoj udaljenosti, skloni putnike iz vozila i obuče svetlosni prsluk.

  • Da li i kada treba zvati policiju da izvrši uviđaj?

Policiju treba zvati da izvrši uviđaj i sačini Zapisnik ako u nezgodi ima povređenih ili ako je u pitanju velika materijalna šteta. Ako je evidentno da se radi o manjoj materijalnoj šteti, građani nisu obavezni da zovu policiju, već da popune Evropski izveštaj. Savet je i da se policija obavezno pozove ako štetu nanese vozilo sa registarskog područja Kosova i Metohije. Do dolaska policije, vozači treba sami da obezbede dokaze koji su potrebni za naknadu štete, što znači da fotografišu mesto nezgode, štetu na vozilu i položaj učesnika nezgode, kao i da razmene lične i podatke o vozilu i osiguranju sa drugim učesnikom.

  • Kako preuzeti Zapisnik MUP i kome se podnosi zahtev za naknadu štete?

Udruženje osiguravača Srbije i MUP su digitalizovali distribuciju Zapisnika o uviđaju. To znači da taj dokument MUP elektronskim putem postavlja na server UOS i od tog trenutka je Zapisnik dostupan svim osiguravačima čiji su osiguranici učestvovali u nezgodi. Time je ubrzana procedura naknade štete, oštećenima Zapisnik nije potreban niti moraju više da ga plaćaju. Potrebna je samo informacija o osiguravajućem društvu koje isplaćuje naknadu štete, što možete saznati ili na licu mesta, od vozača tog vozila ili policajca i, u krajnjem slučaju, od svog osiguravača ili UOS, preko našeg sajta. Štetu isplaćuje društvo za osiguranje čiju polisu poseduje štetnik. Ovakav princip distribucije Zapisnika MUP važi za nezgode sa materijalnom štetom. Ako u sudaru ima povređenih, pokreće se krivični postupak protiv krivca i tada se Zapisnik o uviđaju zahteva od tužilaštva.

  • Ako oštećeni građani ipak žele da preuzmu Zapisnik o uviđaju nezgode, kome se javljaju?

Oštećeni imaju pravo da prilikom podnošenja odštetnog zahteva osiguravaču koji treba da im isplati štetu, zahtevaju i dobiju Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, skicu lica mesta i fotodokumentaciju. Dokumenta se izdaju u kratkom roku, ali se, zbog zaštite ličnih podataka, izdaju bez podataka o drugim učesnicima nezgode. Ukoliko u nezgodi ima povređenih i ako je u pitanju krivično delo, po Zapisnik MUP se ide u nadležno tužilaštvo. Osiguravajuća društva nisu nadležna za distribuciju Zapisnika onima kojima je dokument potreban za sudski postupak, jer, u ovom trenutku, nema pravnog osnova za to. U UOS se dolazi po Zapisnik ako povodom nezgode nije pokrenut ni krivični ni prekršajni postupak, npr. ako je vozilo oštećeno zbog udarne rupe na putu, istrčavanja divljači na kolovoz ili ako je u pitanju nezgoda sa više učesnika, a nema dokaza ko je kriv. 

Policiju treba obavezno pozvati i u inostranstvu ako ima povređenih ili je pričinjena velika materijalna šteta. Tada od policije treba tražiti i potvrdu o oštećenju vozila koja može da zatreba prilikom izlaska iz države u kojoj se nezgoda dogodila. Jovanović savetuje i da se Zapisnik o šteti na vozilu uradi u državi u kojoj je došlo do sudara, u ovlašćenoj agenciji ili osiguravajućem društvu.

  • Zahtev za naknadu štete se podnosi osiguravaču vozila koje je izazvalo sudar, direktno u posećenoj državi ili iz Srbije, lično ili preko posrednika. Uz zahtev treba predati što više dokumentacije koja prati nezgodu: policijski ili Evropski izveštaj o nezgodi, Zapisnik o šteti na vozilu, račune o popravci ili šlepanju, medicinsku dokumentaciju, kopije dokumenata štetnika, savetuje Jovanović.

Ako je nezgodu u jednoj zemlji prouzrokovalo vozilo iz treće države, zahtev se može podneti i Birou zelene karte države nastanka nezgode. Kontakti svih Biroa, članica Sistema zelene karte, mogu se naći na www.cobx.org