U cilju dodatne zaštite i pružanja pomoći građanima koji motornim vozilima putuju u druge države, Udruženje osiguravača Srbije potpisalo je Sporazum o zaštiti posetilaca i sa Švajcarskom. Sporazum će početi da se primenjuje 1. januara 2016. godine.

Sporazum o zaštiti posetilaca potpisali su generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Radmila Jašarović i direktor Nacionalnog biroa osiguravača Švajcarske Martin Metzler. Tim dokumentom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikupljanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete. Konkretno, Biro zelene karte iz države iz koje je oštećeni, poslaće Birou države nastanka nezgode upit sa zahtevom da se:

– izvrši identifikacija osiguravajućeg društva štetnika,

– izvrši identifikacija vozača ili vlasnika vozila štetnika, ukoliko u periodu od 6 nedelja nije bilo moguće utvrditi osiguravača,

– pribave dokumenta koja su neophodna ili pomažu u ostvarivanju prava na naknadu (npr. policijski zapisnik) i

– dostave detalji o garantnom fondu države nastanka nezgode uz, kad god je to moguće, objašnjenja i korisne informacije.

Sporazum o zaštiti posetilaca je kreiran tako da državama van EU, odnosno državama koje nisu u sistemu direktiva EU, pruži mogućnost da obezbede dodatnu zaštitu i pomoć svojim građanima koji motornim vozilima putuju na teritorije drugih država. Sporazum se “naslanja” na najbolje odredbe 4-te i 5-te Motorne direktive EU, koje su poznate po tome što su u najvećoj meri posvećene zaštiti trećih oštećenih lica. Smatra se da je ovaj mehanizam najbliži modelu koji postoji za države EU i da je potpisivanje ovog dokumenta dobar način da se države van EU pripremaju za pristupanje Uniji, kada je u pitanju prekogranični saobraćaj motornim vozilima.

Srbija je Sporazum o zaštiti posetilaca ranije potpisala sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.